• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Pravidla pro používání městských symbolů

Zastupitelstvo města Holic vydalo podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/ 2002 ze dne 17.6.2002: O SYMBOLECH MĚSTA A JEJICH UŽÍVÁNÍ.

Článek 1
Znak města

Znak města tvoří zlato-modře polcený štít, v jehož pravém poli vyniká ze spodního okraje stříbrná kvádrovaná studna s dřevěným okovem přirozené barvy. Vlevo vyniká z levého okraje štítu na černé skále stříbrná kvádrovaná budova s černými dveřmi a třemi (2, 1) okny a červenou valbovou střechou s jednou viditelnou zlatou makovicí, z níž vyrůstá stříbrná kvádrovaná věž s jedním černým oknem, červenou valbovou střechou a dvěma zlatými makovicemi.

Článek 2
Prapor města

Prapor města tvoří žluto-modře šikmo dělený list. Ve žlutém poli šikmý černý pruh vycházející ze sedmé osminy žerďového okraje do sedmé osminy horního okraje listu. V modrém poli šikmý bílý pruh vycházející ze druhé osminy dolního okraje do druhé osminy vlajícího okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Článek 3
Barvy města

(1) Barvami města Holic jsou žlutá (zlatá) a modrá v uvedeném pořadí.

(2) Užívání barev města není touto vyhláškou nijak omezeno.

Článek 4
Užívání znaku města

(1) Znak města mohou užívat orgány města Holic, jakož i organizace městem založené, řízené nebo spravované.

(2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města. K žádosti je třeba přiložit barevný nákres a způsob umístění znaku.

(3) Písemné svolení k užívaní znaku města vydává na základě souhlasu rady města odbor sociální a správní Městského úřadu v Holicích, který vede evidenci vydaných povolení.

Článek 5
Užívání praporu města

(1) Praporem města se trvale označuje sídlo městského úřadu.

(2) Při společném vyvěšení státní vlajky České republiky a praporu města je třeba dodržet tyto zásady:

 • a) při vyvěšení dvou vlajek musí být státní vlajka z čelného pohledu vlevo,
 • b) při vyvěšení lichého počtu vlajek musí být státní vlajka uprostřed,
 • c) při vyvěšení sudého počtu vlajek musí být státní vlajka v prostřední dvojici.

(3) K užívání praporu města není nutný souhlas orgánů města.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Všichni uživatelé symbolů města jsou povinni dbát, aby byly používány důstojným způsobem a nedocházelo k jejich poškozování

(2) Právo užívání znaku města může rada města odejmout každému uživateli, který je užívá nevhodným způsobem nebo nedodržuje podmínky stanovené radou města v souhlasu s užíváním.

(3) Sankce za porušení této vyhlášky jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Součástí originálu vyhlášky uloženého na Městském úřadu v Holicích jsou barevná zobrazení symbolů města

(5) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1997, schválená městským zastupitelstvem v Holicích dne 21.4.1997, ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/1998, schválené městským zastupitelstvem v Holicích dne 9.3.1998. Tímto dnem též pozbývají platnosti veškerá povolení k užívání bývalého znaku města.

(6) Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 17.6.2002, vyhlášena byla vyvěšením na úřední

Mgr.Ladislav Effenberk v.r.
starosta města

Mgr.Pavel Hladík v.r.
místostarosta města

Naposledy změněno úterý, 11 leden 2011 13:14
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds