• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Pravidla pro používání městských symbolů

Zastupitelstvo města Holic vydalo podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/ 2002 ze dne 17.6.2002: O SYMBOLECH MĚSTA A JEJICH UŽÍVÁNÍ.

Článek 1
Znak města

Znak města tvoří zlato-modře polcený štít, v jehož pravém poli vyniká ze spodního okraje stříbrná kvádrovaná studna s dřevěným okovem přirozené barvy. Vlevo vyniká z levého okraje štítu na černé skále stříbrná kvádrovaná budova s černými dveřmi a třemi (2, 1) okny a červenou valbovou střechou s jednou viditelnou zlatou makovicí, z níž vyrůstá stříbrná kvádrovaná věž s jedním černým oknem, červenou valbovou střechou a dvěma zlatými makovicemi.

Článek 2
Prapor města

Prapor města tvoří žluto-modře šikmo dělený list. Ve žlutém poli šikmý černý pruh vycházející ze sedmé osminy žerďového okraje do sedmé osminy horního okraje listu. V modrém poli šikmý bílý pruh vycházející ze druhé osminy dolního okraje do druhé osminy vlajícího okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Článek 3
Barvy města

(1) Barvami města Holic jsou žlutá (zlatá) a modrá v uvedeném pořadí.

(2) Užívání barev města není touto vyhláškou nijak omezeno.

Článek 4
Užívání znaku města

(1) Znak města mohou užívat orgány města Holic, jakož i organizace městem založené, řízené nebo spravované.

(2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města. K žádosti je třeba přiložit barevný nákres a způsob umístění znaku.

(3) Písemné svolení k užívaní znaku města vydává na základě souhlasu rady města odbor sociální a správní Městského úřadu v Holicích, který vede evidenci vydaných povolení.

Článek 5
Užívání praporu města

(1) Praporem města se trvale označuje sídlo městského úřadu.

(2) Při společném vyvěšení státní vlajky České republiky a praporu města je třeba dodržet tyto zásady:

 • a) při vyvěšení dvou vlajek musí být státní vlajka z čelného pohledu vlevo,
 • b) při vyvěšení lichého počtu vlajek musí být státní vlajka uprostřed,
 • c) při vyvěšení sudého počtu vlajek musí být státní vlajka v prostřední dvojici.

(3) K užívání praporu města není nutný souhlas orgánů města.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Všichni uživatelé symbolů města jsou povinni dbát, aby byly používány důstojným způsobem a nedocházelo k jejich poškozování

(2) Právo užívání znaku města může rada města odejmout každému uživateli, který je užívá nevhodným způsobem nebo nedodržuje podmínky stanovené radou města v souhlasu s užíváním.

(3) Sankce za porušení této vyhlášky jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Součástí originálu vyhlášky uloženého na Městském úřadu v Holicích jsou barevná zobrazení symbolů města

(5) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1997, schválená městským zastupitelstvem v Holicích dne 21.4.1997, ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/1998, schválené městským zastupitelstvem v Holicích dne 9.3.1998. Tímto dnem též pozbývají platnosti veškerá povolení k užívání bývalého znaku města.

(6) Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 17.6.2002, vyhlášena byla vyvěšením na úřední

Mgr.Ladislav Effenberk v.r.
starosta města

Mgr.Pavel Hladík v.r.
místostarosta města

Naposledy změněno %PM, %11 %551 %2011 %13:%led
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds