• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Marie Poláčková

* 11. února 1947, ředitelka Gymnázia Dr. EmilaHoluba,ve výslužbě

Marie Poláčková je nesporně jednou z nejvýznamnějších pedagogických osobností Holic.

V roce 1971 nastoupila jako řadová učitelka na holické gymnázium, kde si jejích vynikajících organizačních schopností brzy všiml ředitel Václav Vojtěch. V roce 1979 se aktivně zapojila do zavádění polytechnické výuky na gymnáziu a ředitel Václav Vojtěch si ji vybral za svou zástupkyni. V důsledku nemoci odešel Václav Vojtěch do důchodu a na základě doporučení městské rady ji v roce 1980 jmenovala Rada VČ KNV do funkce ředitelky.

V souvislosti s rozšířením výuky technických předmětů bylo třeba přikročit i k určitým stavebním úpravám v budově školy. Marii Poláčkové se sice podařilo postupně zřídit několik odborných učeben, ale dlouhodobý problém nedostatku vhodných prostor pro výuku tím vyřešen nebyl. Paní ředitelka proto zadala u Okresního stavebního podniku v Holicích vypracování studie nástavby nové části budovy. Byla plánována úprava podkroví pro učebny jazyků, výtvarné výchovy, výpočetní techniky a kabinety učitelů. Architektonický vzhled tehdy nedovoloval jiné řešení. Poněvadž náklady na realizaci se ukázaly vzhledem k výslednému efektu příliš vysoké a hlavní prostorové problémy by se stejně uspokojivě nevyřešily, nebyl tento projekt nakonec realizován.

Prostorové potíže se ještě zvýraznily v roce 1990, kdy byla na gymnáziu zřízena první třída víceletého studia. Paní ředitelka proto hledala možnost výstavby nové školní budovy. Devadesátá léta však těmto aktivitám příliš nakloněná nebyla. Celostátně klesal počet žáků, některé školy musely být zrušeny nebo sloučeny.

V roce 1996 během předvolební kampaně navštívil školu tehdejší ministr školství Ing. Ivan Pilip. Marie Poláčková využila situace, pozvala pana ministra na prohlídku školy, aby se mohl osobně přesvědčit o nevyhovujících podmínkách pro výuku. Poněvadž paní ředitelka již v předchozích letech získala podporu pro stavbu nové školní budovy na Školském úřadě v Pardubicích, v Radě a Zastupitelstvu města Holic a měla připravený stavební záměr, ministr Pilip výstavbu nové budovy gymnázia v srpnu 1996 přislíbil.

V září 1996 byla sepsána smlouva mezi ŠÚ Pardubice jako investorem a gymnáziem jako budoucím uživatelem stavby. Na podzim probíhala jednání mezi ŠÚ Pardubice a MÚ Holice. Městský úřad zahájil následně jednání s majiteli pozemků o jejich odprodeji. Na jaře 1997 byly podniknuty první kroky k zahájení výstavby. Byla vypsána veřejná soutěž na projekt nového gymnázia. V červnu vybrala komise z pěti podaných návrhů projekt Ateliéru AURUM architekta Jana Košaře z Pardubic. O prázdninách pak začaly probíhat konzultace projektanta se zástupci budoucího uživatele. V září 1997 seznámila ředitelka školy s výsledkem jednání učitelský sbor.

V září 1998 byl položen základní kámen a v srpnu následujícího roku byla nová budova Gymnázia Dr. Emila Holuba slavnostně otevřena. Stalo se tak nepochybně díky výraznému osobnímu nasazení Marie Poláčkové.

Ředitelka gymnázia Marie Poláčková však stála v roce 1984 i u zrodu tradice pravidelného setkávání absolventů školy, jež je vždy doprovázeno bohatým kulturním programem a těší se velké pozornosti obyvatel města.

Další tradice, jež byla z její iniciativy založena, jsou každoroční adventní večery, jejichž výtěžek je posílán do Prahy na konto adventních koncertů a je určen na charitativní účely. Na adventních večerech již vystoupila řada významných osobností českého kulturního života. V aule rovněž proběhly četné besedy s představiteli našeho kulturního a politického života, které byly přístupné nejen pro studenty školy, ale i pro širokou holickou veřejnost. Holické veřejnosti rovněž slouží školní sportovní areál.

31. července 2006 odešla ředitelka Mgr. Marie Poláčková do důchodu. Ve své funkci působila nepřetržitě 26 let. Ani v důchodu nezahálela a do roku 2014 ještě v této škole učila, zejména svoji milovanou matematiku.

Výsledky její obětavé práce však přinášejí užitek i v současné době.

I v dnešní době je velmi významná její činnost v rámci školské komise rady města Holic. Velmi výraznou měrou se např. podílela na uspořádání a realizaci výstavy o historii školství v Holicích, která se konala v kulturním domě a která byla městem a širokou veřejností velmi kladně hodnocena.

Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds