Vytisknout tuto stránku

Agenda obecního živnostenského úřadu

1) Obecní živnostenský úřad je odborem úřadu.

2) Odbor Obecní živnostenský úřad:

 • podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění – zabezpečuje v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání a plní funkci Centrálního registračního místa
 • podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, především
  • vydává fyzickým a právnický osobám doklady (výpisy ze živnostenského rejstříku) prokazující živnostenské oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese
  • zpracovává změny údajů uvedených v ohlášení živnosti/žádosti o koncesi, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku
  • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení/pokračování provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku, na žádost vydává výpisy z tohoto rejstříku
  • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění
  • vydává oznámení o zániku živnostenských oprávnění
  • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestném řízení
  • ukládá pokuty v blokovém a správním řízení za porušení živnostenského zákona
 • podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění – vede evidenci zemědělských podnikatelů
 • podle zákona č. 202/1991 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění vede agendu týkající se povolování provozu výherních hracích přístrojů (vydává povolení k provozu VHP, vykonává státní dozor a ukládá sankce za porušení zákona o loteriích)
 • vede agendu místních poplatků týkajících se výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v souvislosti s vyhláškou města Holic č. 4/2010
 • vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění