• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agenda odboru finančnictví a školství

1) Finanční odbor v oblasti samostatné působnosti :

 • a) na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální využití,
 • b) na úseku finanční účtárny vede účetnictví města, provádí za město platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města a vede účetní evidenci skladů,
 • c) na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města, a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává příslušný materiál pro zastupitelstvo, informuje orgány města o plnění schváleného rozpočtu města a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu, zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává příslušný materiál pro zastupitelstvo,
 • d) na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města, prodej cenin, včetně výplaty náhrad za pracovní cesty, metodicky řídí a kontroluje činnost příručních pokladen úřadu,
 • e) na hlavní pokladně zabezpečuje činnost pracoviště Czech Point,
 • f) zabezpečuje agendu účelových fondů města,
 • g) zabezpečuje finanční vztahy se státem a krajem, příspěvkovými organizacemi města, dobrovolným svazkem obcí a dalšími subjekty,
 • h) zajišťuje inventarizace majetku města,
 • i) provádí výplaty peněžitých darů a dotací, které schválily příslušné orgány města,
 • j) provádí evidenci všech smluv, uzavíraných městem,
 • k) vede evidenci pohledávek města s rozlišením na pohledávky vzniklé z výkonu samostatné a z výkonu přenesené působnosti obce a ve spolupráci se správním odborem zpracovává návrhy na nakládání s pohledávkami města pro orgány města,
 • l) zpracovává a podává přiznání daně z příjmů právnických osob a daně darovací,
 • m) zabezpečuje povinnosti města vyplývající ze zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

2) Finanční odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:

 • a) na úseku místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a podle příslušných obecně závazných vyhlášek města (poplatek ze psů, za užívání VP, za rekr.a lázeňský pobyt, za VHP a za komunální odpad),

3) Finanční odbor na úseku školství v samostatné působnosti :

 • a) rozhoduje, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města ve věcech náležejících do působnosti obce podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (např. o odvoláních proti rozhodnutím ředitele ve věcech správních), mimo jmenování a odvolávání ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, a zabezpečuje plnění dalších úkolů obce podle citovaného zákona,
 • b) spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města – mateřskými a základními školami, domem dětí a mládeže a školní jídelnou,

4) Finanční odbor na úseku školství v přenesené působnosti

 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, (např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu).
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds