• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agenda správy majetku a výstavby města

1) Odbor SMVM při evidenci nemovitostí a správě pozemků zajišťuje:

 • a) identifikaci a evidenci nemovitého majetku města, včetně historického,
 • b) geometrické zaměření nemovitostí, vklady a výmazy do katastru nemovitostí (KN), inventarizaci pozemků,
 • c) sledování využití majetku a přípravu návrhů potřebných opatření při nakládání s majetkem,
 • d) přípravu návrhů nájemních smluv na pozemky, vedení jejich evidence a jejich aktualizaci,
 • e) přípravu návrhu smluv o převodu nemovitého majetku a vedení jejich evidence,
 • f) příprava smluv o věcném břemeni souvisejících s majetkem města,
 • g) přípravu, uzavírání a evidence zástavních smluv,
 • h) zveřejňování úmyslu prodat nebo pronajmout majetek města na úřední desce ,
 • i) vyjádření o pozemcích a majetku města, včetně vedení inženýrských sítí v majetku města pro oprávněné žadatele
 • j) zakládání a evidování dokladů o územních a stavebních řízeních pro katastrální území města, zjišťování jejich vlivu na majetek města a navrhování opatření z toho plynoucích.
 • k) pojištění majetku města, vede evidence pojistných smluv a spolupracuje při likvidaci pojistných událostí s ostatními odbory MÚ a pojišťovacím makléřem,
 • l) přípravu dokladů o vlastnictví a ostatních podkladů včetně mapových pro akce zajišťované odborem .

2) Odbor SMVM zajišťuje v oblasti investiční výstavby:

 • a) návrh na realizaci investičních akcí a oprav majetku města pro přípravu rozpočtu na příští kalendářní rok, návrh projedná před sestavením návrhu rozpočtu města s finančním odborem,
 • b) připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města a oprav majetku města velkého rozsahu, tj. připravuje projektovou dokumentaci akce, jednání s vlastníky pozemků i s dotčenými orgány a investory, připravuje smlouvy, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrskou činnost, stavební dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, připravuje návrhy pro rozhodování orgánů města,
 • c) zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
 • d) zpracovává statistické výkazy o investiční výstavbě,
 • e) zabezpečuje řádný průběh zadávání veřejných zakázek města v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
 • f) vede evidenci záruk a reklamací a zajišťuje jejich včasné uplatňování,

3) Odbor SMVM zajišťuje v oblasti správy budov a bytů:

 • a) evidenci městských bytů a nebytových prostor, nájemníků,
 • b) přípravu, projednání a evidenci žádostí o pronájem, včetně pořadníku na byty,
 • c) výpočet nájemného a jeho předepisování k úhradě, včetně úhrady za služby s užíváním spojené,
 • d) přípravu, uzavírání a evidenci nájemních smluv,
 • e) zajištění služeb spojených s pronájmem ,
 • f) zpracování veškerých potřebných hlášení a vedení evidence spotřeby,
 • g) správu budov v majetku města, evidenci a aktualizaci pasportů budov a bytů,vedení a doplňování nákladové karty dle jednotlivých domů
 • h) provádění průběžné kontroly fyzického stavu majetku, vyhodnocování stavu a návrhy opatření k odstranění nedostatků
 • i) vedení knihy zakázek a požadavků, specifikování požadavků na údržbu a opravy
 • j) běžnou údržbu prostřednictvím odboru technických služeb nebo subdodávkou, rozsáhlejší údržbu a opravy zajišťuje subdodavatelsky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně příslušných smluv,
 • k) styk s nájemníky a vyřizování jejich oprávněných požadavků, styk mezi nájemníky a zhotovitelem při realizaci prací,
 • l) provádění přejímky a předávky bytů a nebytových prostor,
 • m) zadává a přejímá práce od příspěvkové organizace Technické služby Holice,
 • n) zabezpečení plnění protipožárních předpisů v budovách ,
 • o) vybírání poplatků z místa na tržnici, poplatku za reklamní zařízení, včetně kontroly využívání,
 • p) v návaznosti na zřizovací listiny a schválené rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací zajišťuje na majetku v užívání příspěvkových organizací stavební údržbu a stavební úpravy nad rámec běžné údržby,
 • q) provádění pravidelných předepsaných revizí a kontrol zařízení, která jsou součástí svěřeného majetku v přímé správě města.

4) Odbor SMVM zajišťuje v oblasti správy komunikací a veřejných ploch - včetně vodních ploch a městské zeleně :

 • a) v koordinaci s Technickými službami zajišťuje opravy komunikací a chodníků, inženýrských sítí, drobných staveb v majetku města, samostatně zajišťuje práce prováděné dodavatelsky, včetně příslušných smluv o dílo,
 • b) v koordinaci s Technickými službami sleduje stav městské zeleně, navrhuje opatření při údržbě a rekonstrukci a samostatně zajišťuje práce prováděné dodavatelsky, včetně příslušných smluv,
 • c) připravuje, uzavírá, eviduje a aktualizuje smlouvy na pronájem veřejného prostranství pro zvláštní užívání,
 • d) zadává a přejímá práce od příspěvkové organizace Technické služby Holice,
 • e) kontrolu a údržbu dopravního značení na městských komunikacích,
 • f) stanovování a vyměřování poplatků za využívání veřejného prostranství, včetně placených parkovišť, tj. přípravu, uzavírání, evidenci a aktualizaci smluv a kontrolu dodržování příslušných smluv a vyhlášek,
 • g) správu vodních ploch v majetku města v souladu s manipulačním řádem, ve spolupráci s vodoprávním úřadem aktualizaci manipulačního řádu, zajišťování ostatních opatření pro vodní plochy a zdroje vody.
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds