• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Vnitřní směrnice města č. 27/2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 27/2019

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

 

Město Holice, (dále jen zadavatel), se sídlem Holubova 1, 534 14 Holice,

IČ 00273571, zastoupené starostou města Mgr. Ondřejem Výborným,

vydává podle § 102 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnici města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR).

Zákonem se zadávání VZMR podle této směrnice řídí pouze v případech, kdy se směrnice na použití ustanovení zákona výslovně odvolává. V ostatních případech se použije pouze podpůrně v obecné rovině.

Článek 1    Působnost:

Vnitřní směrnice města pro zadávání VZMR se vztahuje na všechny VZMR realizované pro zadavatele jedním či více dodavateli, pokud je předmětem zakázky úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, které jsou financovány z prostředků zadavatele.

Pokud jsou VZMR spolufinancovány z jiných zdrojů, je zadavatel povinen dodržovat směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu určené poskytovatelem těchto jiných zdrojů, např. dotace.

V jednotlivých odůvodněných případech může rada města (zastupitelstvo města) rozhodnout o zadání VZMR odlišně od této směrnice.

Článek 2    Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu:

Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž celková předpokládaná hodnota bez DPH je nižší než:

 • 6.000.000 Kč v případě stavebních prací
 • 2.000.000 Kč v případě dodávek a služeb

Výše uvedené finanční limity podléhají aktuálně platnému znění zákona. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanoví zadavatel dle § 16 až 23 zákona.

Článek 3    Způsob zadání:

Při zadávání VZMR je zadavatel povinen postupovat dle této směrnice a zároveň dodržovat zásady § 6 zákona.

Veškerou dokumentaci veřejné zakázky zpracovává a korespondenci vyřizuje příslušný odbor (dále jen odbor), v jehož kompetenci je zajišťování úkolů, k jejichž splnění veřejná zakázka směřuje, nebo může být administrace veřejné zakázky zadána externímu subjektu.

Zadavatel (prostřednictvím příslušného odboru) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se zadáním VZMR pro účely případné kontroly po dobu nejméně 5 let od uzavření smlouvy na realizaci zakázky.

 

Článek 4    Členění VZMR do kategorií:

VZMR jsou pro účely této směrnice rozděleny podle předpokládané hodnoty bez DPH do těchto kategorií:

VZMR I. kategorie

- méně než 1 000 000 Kč u stavebních prací

         - méně než 500 000 Kč u dodávek nebo služeb

 VZMR II. kategorie

 - nad 1 000 000 Kč a méně než 6 000 000 Kč u stavebních prací

- nad 500 000 Kč a méně než 2 000 000 Kč u dodávek nebo služeb

 

Článek 5    Závazná pravidla pro zadávání VZMR:

 VZMR I. kategorie

- zadává se přímo zvolenému dodavateli, za cenu v místě obvyklou při dodržení maximální hospodárnosti a tam, kde je to možné se budou požadavky uplatňovat hromadně s prosazením poskytnutí množstevních slev od dodavatelů

- funkci zadavatele plní v tomto případě vedoucí odboru, jeho zástupce nebo ředitel příspěvkové organizace města

- schválení radě města podléhají VZMR I. kategorie v hodnotách bez DPH

         za více než 200 000 Kč u stavebních prací

         za více než 200 000 Kč u dodávek nebo služeb    

VZMR II. kategorie

- zadává se na základě výzvy nejméně 3 uchazečům, u zakázek, kde je okruh potencionálních dodavatelů omezený pak nejméně 2 uchazečům, výzva může být zveřejněna na webu města

-  výzva musí obsahovat nebo musí být její součástí přílohy a to zejména:

 • · identifikační údaje zadavatele
 • · vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, dobu a místo plnění
 • · zadávací dokumentaci
 • · lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůta nejméně 10 kalendářních dnů)
 • · možnost zrušení soutěže, a to i v jejím průběhu, možnost neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem

-  zadávací dokumentace musí být součástí výzvy a musí obsahovat zejména:

 • · bližší vymezení předmětu plnění včetně výkazu výměr v odpovídajícím rozsahu, pokud se jedná o VZMR na stavební práce
 • · obchodní podmínky nebo návrh smlouvy, včetně platebních a sankčních podmínek
 • · dle potřeby doplňující technické podmínky
 • · požadavky na obsah nabídky
 • · kritéria pro hodnocení nabídek

-  výzva se všemi náležitostmi a přílohami může mít jen elektronickou podobu, v tištěné formě se vyhotoví v případě potřeby zadavatele

-  otevírání obálek s nabídkami je neveřejné

-  komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (dále jen komise) jmenuje starosta, resp. místostarosta města, je minimálně tříčlenná, se zastoupením alespoň jednoho člena rady nebo zastupitelstva města

-  komise o otevření a vyhodnocení nabídek sepíše protokol a předloží radě města k jejímu nejblíže navazujícímu zasedání ke schválení návrh pořadí uchazečů podle stanovených kritérií a návrh na vyloučení nabídek, které nesplnily podmínky výzvy

-  v případě využití elektronické aukce jako prostředku pro hodnocení nabídek bude radě města k jejímu nejblíže navazujícímu zasedání předložen ke schválení souhrnný protokol elektronické aukce

-  oznámení o výsledku zadávacího řízení bude uchazečům zasláno do 10 pracovních dní od zveřejnění příslušného usnesení rady města

-  zadavatel uveřejní celé znění smlouvy na VZMR včetně všech dodatků, jejíž cena přesáhne částku 500 000,- Kč bez DPH, na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření

-  zadavatel uveřejní celé znění smlouvy na VZMR včetně všech dodatků, jejíž cena přesáhne částku 50 000,- Kč bez DPH, na profilu zadavatele do 30 dnů od jejího uzavření

Základním kritériem pro hodnocení nabídek je vždy cena. Použití jiných kritérií musí být v jednotlivých případech schváleno radou města.

Zakázky nižší kategorie – VZMR I. kategorie lze zadat i v režimu VZMR kategorie vyšší.

Touto směrnicí se při zadávání VZMR jsou povinny se řídit všechny příspěvkové organizace zřízené městem Holice.

Článek 6   Závěrečná ustanovení:

Vnitřní směrnice města č. 27/2019 byla schválena usnesením zastupitelstva města Holic č. 93 ze dne 23.4.2019 a zároveň se tím ruší vnitřní směrnice města č. 27/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Holicích 24.4.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Směrnice v PDF ke stažení zde ...

Naposledy změněno pondělí, 01 červenec 2019 14:32
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds