• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agenda odboru životního protředí a staveního úřadu

1) Odbor životního prostředí a stavebního úřadu (dále ŽP a SÚ) v oblasti samostatné působnosti:

 • zabezpečuje případně koordinuje plnění úkolů obce podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění a při posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,a podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění,
 • zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění,
 • zabezpečuje spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

2) Odbor ŽP a SÚ vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti na úseku zemědělství:

 • a) podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění (např. rozhodování o prohlašování pozemků za pozemek určený k plnění funkcí lesa, o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa, o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře, ukládání pokut) včetně projednávání a rozhodování o přestupcích podle citovaného zákona,
 • b) podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění,
 • c) podle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
 • d) podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění,
 • e) podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (oznamování odebrání loveckého lístku),
 • f) podle zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění (ukládání pokut),
 • g) podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění (např. vydávání mimořádných rostlinolékařských opatření, ukládání pokut),
 • h) podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva , rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
 • i) jako vodoprávní úřad podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (např. rozhodování o povinnosti veřejné služby, ukládání pokut),
 • j) jako vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, včetně působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla,
 • k) podle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání v platném znění (projednávání přestupků na úseku ochrany zvířat a ukládání pokut chovatelům),
 • l) podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona o správních poplatcích v platném znění (vydávání stanovisek ke sběru bylin a plodů ve volné přírodě),

3) Odbor ŽP a SÚ vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku životního prostředí:

 • a) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (např. provádění kontrol, ukládání pokut, udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, vyjadřování ve stanovených věcech),
 • b) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
 • c) podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší - např. rozhodování o vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší, vydávání stanovisek dotčeného orgánu ochrany ovzduší, provádění kontrolní činnosti),
 • d) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

4) Odbor ŽP a SÚ vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a to zejména:

 • a) zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu,
 • b) provádí územní řízení,
 • c) vydává územní souhlas,
 • d) provádí stavební řízení,
 • e) provádí státní stavební dohled,
 • f) sleduje veškerou stavební činnost ve městě a dbá, aby probíhala v souladu se záměry schváleného územního plánu,
 • g) provádí archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností, projednává a rozhoduje přestupky fyzických osob proti stavebnímu řádu,
 • h) projednává a rozhoduje správní delikty,
 • i) vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

5) Pracovníci odboru ŽP a SÚ

 • vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

6) Odbor ŽP a SÚ vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti:

 • a) jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (např. povolování zvláštního užívání příslušných pozemních komunikací, ukládání pokut podle citovaného zákona) včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu pro příslušné pozemní komunikace a výkonu státního dozoru mimo projednávání a rozhodování ve věcech přestupků podle zvláštního zákona.
 • b) podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění.

7) Odbor ŽP a SÚ

 • zajišťuje úřadem územního plánování pro výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů na žádost obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností). Poskytuje metodickou pomoc obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • soustřeďuje žádosti o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 stavebního zákona.
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (vyjadřování dotčeného orgánu).
 • je vyvlastňovacím úřadem ve smyslu zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
 • zpracovává, vede agendu a evidenci kolem žádostí o dotace ze státního rozpočtu na ochranu a obnovu kulturních památek (záchrana architektonického dědictví, havarijní fond, Program regenerace MPZ a MPR).
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds