• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agenda sociálního odboru

1) Sociálních odbor v oblasti samostatné působnosti:

 1. vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociálních služeb a sociální na území města,
 2. vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění,
 3. provádí sociální depistáž a sociální šetření,
 4. spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
 5. vede evidenci žádostí o nájmu v domě s pečovatelskou službou a v Bytovém domě a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
 6. spolupracuje se sociální komisí a s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí,
 7. koordinuje proces komunitního plánování

 

2) Sociální odbor vykonává státní správu v základním rozsahu v přenesené působnosti obecního úřadu:

 1. podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů ( rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad ním),
 2. podle zákona č. 111/2006, o pomoc v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje výkon sociální práce,
 3. poskytuje odborné sociální poradenství osobám v hmotné nouzi, osobám ohroženým sociálním vyloučením, zadlužením či exekucí,
 4. vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanoveném zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 5. zajišťuje činnost protidrogového koordinátora
 6. vykonává soudem stanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku, v platném znění,

 

3) Sociální odbor vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 1. podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o vydávání doporučení k uzavírání smluv o nájmu bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního utčení,
 2. podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a vedení příslušné evidence o těchto dokladech),
 3. podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do    společnosti),
 4. podle zákona č. 325/1999 Sb., , o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let,
 5. zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče ( osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče),
 6. uzavírá dohody o výkonu pěstounská péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů , zajišťuje plnění práv pečujících osob dle uzavřené dohody, podává žádost o státní příspěvek na výkon      pěstounské péče,
 7. podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je orgánem sociálně právní ochrany (např. podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, návštěva dětí umístěných v ústavní péči, ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody, vykonává funkci opatrovníka),k) podle zákona 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, např. je účastníkem řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let,
 8. zajišťuje dosažitelnost sociálních pracovníků mimo pracovní dobu,
 9. poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům,
 10. podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení a stáří,
 11. zajišťuje péči o osoby společensky nepřizpůsobivé, zejména o občany propuštěné z výkonu trestu,
 12. zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 13. podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zajišťuje vydávání ,, Parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“,
 14. zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce,při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
 15. spolupracuje zejména s obecními úřady, úřadem práce, OSSZ, Policií ČR, psychology, školskými zařízeními, soudy apod.
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds