• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Agenda správního odboru

1) Správní odbor v oblasti samostatné působnosti zajišťuje:

 • a) dodržování platné právní úpravy o státním znaku a státní vlajce i agendu spojenou s užíváním symbolů města,
 • b) vyvěšování písemností na úřední desce úřadu, které se týkají činnosti odboru,¨
 • c) zajišťuje hlášení městského rozhlasu,
 • d) zajišťuje činnost pracoviště Czech Point,
 • e) chod podatelny, vedení evidence a třídění zásilek došlých i určených k odeslání podle spisového řádu, zajišťuje odesílání, řídí kurýrní službu,
 • f) zajišťuje nákup odborné literatury a periodických publikací v rámci schváleného rozpočtu,
 • g) spolupracuje legislativně na přípravě právních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu,
 • h) vede evidenci právních a vnitřních předpisů města (např. OZV, nařízení, směrnic, pokynů),
 • i) informuje na poradách vedoucích pracovníků úřadu o nových právních předpisech, vyhlášených ve Sbírce zákonů,
 • j) vede evidenci stížností a petic adresovaných orgánům města,
 • n) vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení a zpracovává výroční zprávu za předcházející kalendářní rok podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • o) vede evidenci pokutových bloků,
 • k) zajišťuje právní pomoc všem odborům při vymáhání pohledávek města a spolu s finančním odborem předkládá orgánům města návrhy ve věcech řešení pohledávek města,
 • l) projednává přestupky na úseku zbraní a střeliva, ve smyslu § 42 1) c) zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích, v platném znění,
 • m) podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé organizační jednotky úřadu nebo pracovníky úřadu, zajišťuje kopírovací služby pro občany, , zajišťuje provoz telefonní ústředny úřadu,

2) Správní odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu :

 • a) přestupkovou agendu, včetně řešení přestupků pro obce, které uzavřely s městem Holice veřejnoprávní smlouvu,
 • b) ve spolupráci s ostatními odbory a kanceláří starosty zajišťuje vymáhání pohledávek města, včetně správních poplatků, místních poplatků a pokut,
 • c) na úseku ztrát a nálezů podle občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb. v platném znění.
 • d) na úseku práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění (např. přijímání oznámení o shromáždění, rozhodování o zákazu shromáždění),
 • e) na úseku voleb podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění pozdějších zákonů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, v platném znění (např. vedení seznamu voličů, registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí),
 • f) na úseku přípravy a provedení sčítání lidu, domu a bytů postupuje podle instrukce Českého statistického úřadu,
 • g) podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkající se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření pokladničky apod.).

3) Správní odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matričního úřadu) a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • a) na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění (např. přijímání žádostí o vydání občanských průkazů, vydávání občanských průkazů, vedení evidence vydaných občanských průkazů),
 • b) na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech), v platném znění (např. přijímání žádostí o vydání cestovních dokladů, vydávání cestovních dokladů, vedení evidence vydaných cestovních dokladů, provádění kontrol u obecních úřadu v příslušném správním obvodu),
 • c) na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel, zpracovávání údajů),
 • d) na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (např. vedení matričních knih a sbírky listin, kontrola vedení matričních knih u matričních úřadů příslušného správního obvodu, ověřování odborné způsobilosti matrikářů),
 • e) podle zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisů okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů (vidimace a legalizace),
 • f) podle zákona č. 269/1994 Sb., kontroluje a odesílá podklady pro výpisy z rejstříku trestů,
 • g) podle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR v platném znění – vykonává agendu na úseku státního občanství,
 • h) projednává a rozhoduje ve věcech přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kromě těch přestupků, které spadají do působnosti jiného odboru či oddělení.

4) Správní odbor vykonává státní správu v rozsahu:

 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění (povolení sňatku prostřednictvím zmocněnce).
 • pověřeného obecního úřadu podle občanského zákoníku v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 102/1992 Sb. v platném znění (ochrana proti zřejmým zásahům do pokojného stavu).
 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve věcech přestupků podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.

5) Správní odbor na úseku krizového řízení a obrany:

 • a) zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
 • b) zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
 • c) zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,
 • d) zabezpečuje plnění úkolů obce na úseku obrany státu podle zákona č. 218/1999 Sb. (branný zákon) v platném znění a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaných zákonů,
 • e) zabezpečuje agendu civilní ochrany (CO) v působnosti obce,
 • f) zabezpečuje dohled nad provozuschopností výstražného a vyrozumívacího systému města,
 • g) zabezpečuje plnění úkolů úřadu vzhledem k organizačním složkám města – jednotce sboru dobrovolných hasičů města,
 • h) zabezpečuje plnění úkolů obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
 • i) je gestorem tvorby a aktualizace dokumentů krizového řízení,
 • j) je gestorem činnosti bezpečnostní rady města, krizového štábu, povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností.

6) Správní odbor na úseku evidence válečných hrobů:

 • a) vede evidenci válečných hrobů a památníků (ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech)
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds