• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Organizace a řízení úřadu

Organizace Městského úřadu Holice

1) Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci města, organizačně zařazení do úřadu. Zaměstnancem města, organizačně zařazeným do úřadu, se rozumí zaměstnanec města, který zastává pracovní místo uvedené v organizační struktuře úřadu.

2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu, jako základní organizační jednotky úřadu, odbory úřadu (dále jen „odbory“), jejichž názvy a pravomoci jsou uvedeny v části třetí tohoto organizačního řádu.

3) Kancelář tajemníka, je samostatná organizační jednotka, která není v organizační struktuře úřadu zařazeny pod některý z odborů úřadu a je podřízena přímo tajemníkovi úřadu.

4) Městský úřad v Holicích se člení do těchto organizačních jednotek :

Řízení úřadu

1) V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu.

2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i v přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu (dále jen „pracovníci úřadu“) a není-li dále stanoveno jinak, je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni do žádného odboru.

3) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost pracovníků úřadu zařazených do jeho odboru (dále jen „pracovníci odboru“) a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny také Pracovním řádem MÚ Holice.

4) Jmenovanými funkcemi jsou tajemník a vedoucí odborů. Osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu.

5) Při jmenování do jmenované funkce nebo určení nového vedoucího zaměstnance úřadu se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví písemný zápis (protokol o předání a převzetí funkce). Má-li předávání funkce návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se mimořádná inventarizace.

Naposledy změněno středa, 06 leden 2021 12:35
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds