Vytisknout tuto stránku

Organizace a řízení úřadu

Organizace Městského úřadu Holice

1) Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci města, organizačně zařazení do úřadu. Zaměstnancem města, organizačně zařazeným do úřadu, se rozumí zaměstnanec města, který zastává pracovní místo uvedené v organizační struktuře úřadu.

2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu, jako základní organizační jednotky úřadu, odbory úřadu (dále jen „odbory“), jejichž názvy a pravomoci jsou uvedeny v části třetí tohoto organizačního řádu.

3) Kancelář tajemníka, je samostatná organizační jednotka, která není v organizační struktuře úřadu zařazeny pod některý z odborů úřadu a je podřízena přímo tajemníkovi úřadu.

4) Městský úřad v Holicích se člení do těchto organizačních jednotek :

Řízení úřadu

1) V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu.

2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i v přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu (dále jen „pracovníci úřadu“) a není-li dále stanoveno jinak, je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni do žádného odboru.

3) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost pracovníků úřadu zařazených do jeho odboru (dále jen „pracovníci odboru“) a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny také Pracovním řádem MÚ Holice.

4) Jmenovanými funkcemi jsou tajemník a vedoucí odborů. Osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu.

5) Při jmenování do jmenované funkce nebo určení nového vedoucího zaměstnance úřadu se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví písemný zápis (protokol o předání a převzetí funkce). Má-li předávání funkce návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se mimořádná inventarizace.

Naposledy změněno %PM, %13 %569 %2011 %14:%čec