• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o městě Holice (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).


 

01. Oficiální název
 • Město Holice
02. Důvod a způsob založení

Město Holice je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).

Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990.

Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Holice, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Související právní předpisy

  Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
03. Organizační struktura

Město je spravováno Zastupitelstvem města Holic (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města má celkem 21 členů a schází se podle potřeby 5x do roka. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan Holice starší osmnácti let.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Holic (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 7 členů a schází se zpravidla každe druhé pondělí v budově městského úřadu. Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo
 • Městský úřad Holice
 • Holubova 1
 • 534 14 Holice
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Městský úřad Holice
 • Holubova 1
 • 534 14 Holice
04.3. Úřední hodiny
 • Den Dopoledne Odpoledne
 • Po: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • St: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Pá: 08:00 - 12:00
04.4. Telefonní čísla
 • +420 466 741 211
04.5. Číslo faxu
 • +420 466 741 206
04.6. Adresa Internetové stránky
04.7. Adresa e-podatelny
04.8. Další elektronické adresy
 • Administrátor www stránek www.mestoholice.cz
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
05. Bankovní spojení (číslo účtu)
 • 19-1628561/0100
 • Komeční banka
 • Při zasílání plateb používejte variabilní a specifický symbol, které jsou jedinečné a zjistíte je dotazem na příslušném odboru Městského úřadu Holice
06. Identifikační číslo (IČ)
 • 00273571
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • CZ00273571
08. Dokumenty
08.1. Různé
08.2. Rozpočet
09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na Městkém úřadě Holice v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 466 741 211
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně na Městkém úřadě Holice v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 466 741 211
 • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
 • faxem na číslo +420 466 741 206
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobně na Městkém úřadě Holice v úředních dnech a hodinách
 • Poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář  (vzor) pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městský úřad Holice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemníka městského úřadu.
14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky Zastupitelstvo města Holice vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení, které jsou dostupné na níže uvedené adrese i po sejmutí z úřední desky.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím účtuje Městský úřad Holice poplatky dle sazebníku - ke stažení zde...
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Městský úřad Holice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • V roce 2010 byly na MÚ podány 4 žádosti o informace a byly kladně a včas vyřízeny.
19. Obsah městským úřadem vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 • 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Holice" a okres "Pardubice"
 • 2. Rejstříky pracoviště CZECHPOINT
 • 3. Rejstřík honebních společenstev – je k nahlédnutí na odboru ŽPSÚ u pracovníka vykonávajícího státní správu myslivosti.
20. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městského úřadu Holice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
21. Informace o městkém informačním systému
 • Informace o informačním systému města jsou dostupné v oddělení ICT městského úřadu

Prohlášení
Městský úřad Holice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

22. Informace o územním plánu

Nové dokumenty k územním plánům jsou vyvěšovány na úřední desku. Po termínu sejmutí z úřední desky naleznete dokumenty k územním plánům v sekci "Občan - Územní plánování".
Naposledy změněno pondělí, 20 leden 2020 10:49
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds