• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

Bc. Petr Vitman - tajemník úřadu

Kompetence tajemníka městského úřadu

 • 1) Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.
 • 2) Tajemník úřadu dále:
  • a) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
  • b) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů v samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
  • c) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu, a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
  • d) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům úřadu, zajišťuje agendu výběrových řízení při přijímání zaměstnanců úřadu,
  • e) zajišťuje agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu ,
  • f) schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí mimořádných odměn jim podřízeným pracovníkům úřadu,
  • g) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a usneseními rady,
  • h) navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
  • i) vydává spisový a skartační řád a další vnitřní předpisy městského úřadu, pokud je nevydává rada města,
  • j) rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a samostatnými odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů a samostatných oddělení,
  • k) věcně řídí činnost kanceláře tajemníka úřadu,
  • l) svolává a řídí porady vedoucích pracovníků úřadu a dalších přizvaných osob,
  • m) koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarosty.
Naposledy změněno středa, 22 leden 2020 15:55
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds