• Informace z úřadu pro občany
  Informace z úřadu pro občany

  My zaměstnanci městského úřadu v Holicích se snažíme zveřejnit co nejvíce informací, které vám usnadní vyřizování vašich úředních záležitostí. Jsme zde pro vás.

 • Vítejte ve městě Holice
  Vítejte ve městě Holice

  Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami.

 • Holice, místo pro vaše podnikání
  Holice, místo pro vaše podnikání

  Nízké provozní náklady, vysoká míra lidí v produktivním věku, blízkost větších měst a dopravní dostupnost jsou šancí pro vaše úspěšné podnikání v Holicích.

 • Informace pro rodiče a děti
  Informace pro rodiče a děti

  V sekci pro děti a mládež naleznete informace databázi škol na území Holic, jak trávit čas a zaměříme se také na současné problémy mladé generace.

 • Hledáte zábavu v Holicích?
  Hledáte zábavu v Holicích?

  Navštivte muzeum Dr. Emila Holuba, nebo si vyberte některé atraktivní tipy na výlet do okolí. Holicko je klidné a bezpečné místo pro váš odpočinek.

SWOT analýza Holic

Termín SWOT analýza má základ v anglickém jazyce. Písmeno S označuje silné stránky (Strong Points), písmeno W slabé stránky (Weak Points), písmeno O příležitosti (Opportunities) a písmeno T hrozby (Threats).

Definování silných (S) a slabých (W) stránek je zaměřeno především na vnitřní faktory. Tyto faktory mají pozitivní nebo negativní dopad na možnost rozvoje v dané oblasti. Cílem programové části strategického plánu bude odstraňovat (potlačovat) slabé stránky a využívat (posilovat, udržovat ) stránky silné.

Definování příležitostí (O) a hrozeb (T) je zaměřeno především na vnější faktory a vlivy. Jedná se především o ty jevy, které mají nadregionální (např. celorepublikovou) platnost a samo město je nemůže ovlivnit. Identifikace a znalost dopadu těchto jevů napomáhá při tvorbě akčních plánů. Akční plány by měly v co nejvyšší míře využít příležitostí a v co nejvyšší míře potlačit závislost na výskytu hrozeb. V některých případech je obtížné posoudit, zda je daný jev pro město příležitostí nebo ohrožením.

Silné stránky (S)

 • S 1 – kladné saldo migrace
 • S 2 – vysoký podíl obyvatel v produktivním věku
 • S 3 – nárůst úrovně vzdělanosti
 • S 4 – vysoký podíl trvale obydlených domů
 • S 5 – schválený Územní plán sídelního útvaru Holice
 • S 6 – existence MSP
 • S 7 – míra nezaměstnanosti pod celokrajským průměrem
 • S 8 – geografická poloha města a blízkost větších měst
 • S 9 – významné silnice I. třídy a mezinárodní silniční trasa E 442 procházející městem
 • S 10 – dostupnost města po železnici
 • S 11 – zapojení města do VYDIS
 • S 12 – blízkost mezinárodního letište Pardubice
 • S 13 – dostatečné kapacity zásobování elektrické energie
 • S 14 – existence ČOV
 • S 15 – existence základní umělecké školy a domu dětí a mládeže
 • S 16 – zastoupení středního školství
 • S 17 – existence neziskových organizací v sociální oblasti
 • S 18 – existence ochranných pásem vodních zdrojů
 • S 19 – existence nadnárodního biokoridoru a biocenter regionálního významu
 • S 20 – absence majoritních zdrojů znečištění ovzduší a vod
 • S 21 – turistické trasy a cyklotrasy procházející městem
 • S 22 – tradice a úspěchy vrcholového sportu i v oblasti sportu pro všechny
 • S 23 – vysoká angažovanost občanů ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách

Slabé stránky (W)

 • W 1 – podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním pod průměrem kraje
 • W 2 – roste podíl neobydlených bytů
 • W 3 – absence průmyslové zóny pro potenciální investory
 • W 4 – existence brownfields
 • W 5 – roste míra nezaměstnanosti
 • W 6 – nejvíce uchazečů o zaměstnání je vyučeno nebo má základní vzdělání
 • W 7 – vysoký podíl osob v produktivním věku na celkovém poctu uchazečů o zaměstnání
 • W 8 – městem je vedena vysoce intenzivní silniční doprava
 • W 9 – neuspokojivý technický stav především silnic III. třídy a místních komunikací
 • W 10 – absence MHD
 • W 11 – v některých místních částech chybí podzemní vedení veřejného osvětlení
 • W 12 – nedořešené střední a malé zdroje znečištění ovzduší
 • W 13 – chybí informační centrum
 • W 14 – absence ubytovacích zařízení hotelového typu
 • W 15 – nízká kvalita vody v okolních vodních nádržích s rekreacím využitím
 • W 16 – malá prezentace města
 • W 17 – absence sportovních zařízení - plaveckého bazénu, koupaliště
 • W 18 – chybějící informační systém pro podnikatele
 • W 19 – nedostatečné odkanalizování některých místních částí
 • W 20 – zvyšující se produkce odpadu
 • W 21 – absence aktuálních údajů v ÚPSÚ Holice

Příležitosti (O)

 • O 1 – oživení bytové výstavby
 • O 2 – rozvoj nových technologií a uplatnění inovací
 • O 3 – příchod nových investorů a oborů
 • O 4 – vznik průmyslové zóny a využití brownfields
 • O 5 – další rozvoj MSP a spolupráce firem v rámci klastru
 • O 6 – využití geografické polohy a dopravní infrastruktury pro ekonomický rozvoj
 • O 7 – zavádění alternativních (obnovitelných) zdrojů energie
 • O 8 – zavádění energeticky úsporných opatření a energeticky méně náročných výrobních technologií
 • O 9 – dokončení silničního obchvatu pro snížení dopravní zátěže a hluku z dopravy
 • O 10 – další rozvoj VYDIS a IDS
 • O 11 – zvyšování přepravy osob hromadnou dopravou
 • O 12 – další rozvoj mezinárodního letiště Pardubice
 • O 13 – intenzifikace ČOV
 • O 14 – budování a rozvoj datových informačních sítí a ICT
 • O 15 – změna struktury vzdělávání podle požadavku trhu práce
 • O 16 – zvyšování kvality výchovně vzdělávací soustavy
 • O 17 – rozvoj dalšího vzdělávání
 • O 18 – snižování imisní zátěže složek životního prostředí
 • O 19 – rozvoj nových metod likvidace odpadu třídění komunálních odpadu a recyklace odpadu
 • O 20 – zapojení do systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • O 21 – další modernizace zdravotnických zařízení
 • O 22 – zavádění a realizace principu komunitního plánování sociálních služeb a jeho standardizace
 • O 23 – prevence sociálně patologických jevů
 • O 24 – nové formy cestovního ruchu a tvorba nových produktů cestovního ruchu
 • O 25 – zavádění a rozvoj informačních technologií v cestovním ruchu
 • O 26 – další rozvoj kulturních a sportovních zařízení a jejich využívání pro akce nadregionálního významu
 • O 27 – možnosti čerpání prostředků z fondu EU
 • O 28 – možnost čerpání finančních prostředků z národních zdrojů a z grantu Pardubického kraje
 • O 29 – rozvoj partnerství
 • O 30 – rozvoj další spolupráce v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicka
 • O 31 – vytvoření systému komplexního strategického plánování a rozhodování

Hrozby (T)

 • T 1 – odchod mladých a kvalifikovaných osob do větších měst
 • T 2 – zvyšování podílu obyvatel v poproduktivním věku
 • T 3 – oddalování deregulace nájemného
 • T 4 – pokračující rozdílný trend vývoje nabídky a poptávky na trhu práce v některých odvětvích
 • T 5 – vliv jednoho velkého podnikatelského subjektu na zaměstnanost
 • T 6 – nárůst nezaměstnanosti
 • T 7 – pomalá příprava rozvojových území (průmyslové zóny)
 • T 8 – zánik podnikatelských subjektu a pracovních míst
 • T 9 – stagnace a útlum MSP v důsledku nedostatečné systematické podpory
 • T 10 – oddalování vybudování silničního obchvatu
 • T 11 – rostoucí koncentrace silniční dopravy spojená se zvyšováním hlukové zátěže obyvatel a s negativním vlivem na životní prostředí
 • T 12 – zvyšování spotřeby fosilních paliv
 • T 13 – průtahy v přípravě adekvátní legislativy napr. v oblasti zdravotní péče, v sociální oblasti
 • T 14 – zvyšující se počet jedinců ohrožených sociálně patologickými jevy
 • T 15 – zánik neziskových organizací v sociální oblasti
 • T 16 – kontaminace vodních zdrojů
 • T 17 – překračování imisních a emisních limitu
 • T 18 – omezování provozu kulturních a sportovních zařízení
 • T 19 – útlum kulturních a sportovních aktivit
 • T 20 – komplikace s kofinancováním projektu z fondu EU
 • T 21 – omezené finanční prostředky na podnikání v cestovním ruchu
Naposledy změněno středa, 20 duben 2011 16:32
Facebook

reklama01reklama03reklama04reklama05reklama06epusa1ds