Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2021 > Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru správy majetku a výstavby města na úseku investic a správy městských budov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru správy majetku a výstavby města na úseku investic a správy městských budov

18. 10. 2021 | Barbora Štěpánová

Sdílet Facebook Twitter

Tajemník Městského úřadu Holice (dále jen "MÚ") vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent odboru správy majetku a výstavby města na úseku investic a správy městských budov

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, to znamená, že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk

Požadujeme:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů
 • znalost práce s MS Office
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné vystupování, umění jednat s lidmi a ochotu se dále vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Náplň pracovní pozice:

 • správa nemovitého majetku
 • plánování, příprava, realizace a řízení investičních akcí, oprav a rekonstrukcí
 • vypracování a evidence majetkový smluv
 • zajišťování realizace a evidence zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek, včetně výběrových řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
 • koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorskoinženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt
 • další činnosti související se správou majetku města a investicemi

Výhodou:

 • stavební, technické, příp. ekonomické vzdělání
 • praxe v oboru a na obdobné pozici
 • znalost místních poměrů

Nabízíme:

 • platové zařazení – 9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platných zněních
 • pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní zdravotního volna
 • stravenky a další výhody dle pravidel úřadu

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

 • do 20. října 2021 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou na adresu: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, obálku označit "Neotvírat – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – investice a správa městských budov"

 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je dle dohody.

Město Holice si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá paní Aneta Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@mestoholice.cz.