Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2022 > Informace o výběrovém řízení v domácnostech organizovaným Českým statistickým úřadem

Informace o výběrovém řízení v domácnostech organizovaným Českým statistickým úřadem

3. 2. 2022 | Jana Štorková

Sdílet Facebook Twitter

Informace o výběrovém řízení v domácnostech organizovaným Českým statistickým úřadem
Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC). Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech, z nichž se
6 723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem
zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje
evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci
ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí
o veškerých šetřených skutečnostech.
Informace z tohoto šetření budou dostupné na webových stránkách ČSÚ