Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Výběrové řízení - referent/ka na úseku investic, referent/ka stavebního úřadu

Výběrové řízení - referent/ka na úseku investic, referent/ka stavebního úřadu

22. 9. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Holice vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/ka na úseku investic

 

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

 Kvalifikační požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

 Požadavky na odborné znalosti:

 • rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů

 Další stanovené požadavky:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
 • samostatnost, spolehlivost a odolnost proti stresu
 • osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • uživatelská znalost práce s MS Office a řidičský průkaz pro skupinu vozidel B

 Výhodou:

 • vzdělání technického nebo ekonomického směru (střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské)
 • praxe na obdobné pozici
 • znalost místních poměrů

 Stručná charakteristika pracovní náplně:

 • příprava investičních akcí, příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek, zadávání zakázek malého rozsahu
 • zajišťování podkladů pro zpracovávání žádostí o dotace, zajišťování podkladů pro vyhodnocení akcí na dotace
 • administrativa a příprava podkladů pro jednání orgánů samosprávy aj.

 Pracovní poměr:

 • uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou

 Platové zařazení:

 • 9. – 10. platová třída (dle dosaženého vzdělání) – viz nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů

 Dále nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů zdravotního volna
 • příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)
 • příspěvek na stravování
 • pružnou pracovní dobu a další výhody dle pravidel úřadu

 Povinné náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost
 • telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

 • do 23. října 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou
  na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit „Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INVESTICE“

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

Město Holice si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí odboru správy majetku a výstavby města Lenka Kovaříková, MBA., e-mail kovarikova@mestoholice.cz, tel. 466 741 230 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

 

 

 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Holice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících ÚSC), vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/ka stavebního úřadu

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle ustanovení § 4 zákona o úřednících ÚSC:

Úředníkem se může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Požadavky stanovené dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) zákona o úřednících ÚSC:

 • velmi dobrá orientace v právních předpisech a práce s nimi, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • samostatnost v rozhodování, spolehlivost a odolnost proti stresu
 • osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • dobrá znalost práce s MS Office
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi dle ustanovení § 13a stavebního zákona:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Výhody, ke kterým se ve výběrovém řízení přihlédne:

 • zvláštní odborná způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění
 • praxe na obdobné pracovní pozici
 • praxe ve veřejné správě

Stručná charakteristika pracovní náplně:

 • vydávání rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o ochranném pásmu
 • vydávání územních souhlasů, ohlášení stavby, stavební povolení, společná povolení dle stavebního zákona
 • kontrolní prohlídky staveb, povolování užívání staveb, řízení o odstranění nepovolených staveb
 • státní dozor ve věcech stavebního řádu a další zvláštní pravomoci dle stavebního zákona
 • a jiné činnosti na úseku stavebního úřadu při výkonu přenesené působnosti

Místo výkonu práce:

 • Holice

Pracovní poměr:

 • uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Platové zařazení:

 • 9. – 10. platová třída (dle dosaženého vzdělání) – viz nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů

Dále nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů zdravotního volna
 • příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)
 • příspěvek na stravování
 • pružnou pracovní dobu a další výhody dle pravidel úřadu

Povinné náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost
 • telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

 • do 23. října 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou
  na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit „Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – stavební úřad“

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. ledna 2024 nebo dle dohody.

Město Holice si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí stavebního úřadu paní Helena Sedláková, e-mail sedlakova@mestoholice.cz, tel. 466 741 250 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

Zobrazit obrázek: Výběrové Řízení Investice 20230922
Výběrové Řízení Stavebni Urad 20230922