Cookie Consent by Free Privacy Policy website Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47" | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Dotace a granty > Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47"

Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47"

Sdílet Facebook Twitter

Vybudování odborných učeben - ZŠ Holubova
Projekt "Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47"
je spolufinancován Evropskou unií.
 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionalní rozvoj
Integrovaný regionální Operační program
 
Název projektu:
Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008925
Realizátor: Město Holice
 
Stručný popis projektu
Projekt bude realizován na území města Holic. Místem realizace je Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice.
V rámci realizace projektu dojde k vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd, včetně zázemí pro pedagogy a výukové pomůcky. Učebna bude mít kapacitu 30 žáků. Realizace zahrnuje drobné stavební úpravy, vybavení nábytkem, učebními pomůckami, interaktivní dotykovou tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, zařízením pro podporu výuky přírodních věd a pořízením nezbytného programového vybavení.
 
Dále bude v rámci projektu upravena počítačová učebna. Vznikne učebna s kapacitou 30 žáků. Bude provedena dodávka vybavení nábytkem, interaktivní dotykovou tabulí a 30 ks žákovských počítačů a 1 ks učitelského počítače včetně nezbytného programového vybavení a upraveny el. a síťové rozvody.
Součástí projektu je také řešení konektivity školy. Cílem je vytvořit školní síťovou infrastrukturu pro celou ZŠ. Cílem projektu je vytvořit kvalitní připojení ke službám veřejného internetu. Budou provedeny např. rozvody kabeláží, instalace wifi sítě pro všechny učebny instalace datových rozvaděčů, serverů, a dalších potřebných zařízení a nakoupeno nezbytné programové vybavení.
V rámci projektu bude řešena bezbariérovost školy. Bude řešen bezbariérový přistup hlavním vstupem do budovy pomoci šikmé schodišťové plošiny a širším vstupem, dále bude vybudován výtah uvnitř nové budovy do všech podlaží, bude řešeno bezbariérové propojení staré a nové budovy, vybudováno sociální zařízení pro imobilní a zajištěn přístup pro imobilní do vybraných učeben.
 
Cíle a výsledky projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ, Holubova 47.
Na tento hlavní cíl projektu jsou navázány tři dílčí cíle:
 
1. Zvýšení kvality výuky odborných předmětů na ZŠ, Holubova 47
Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním nové odborné učebny pro výuku Chemie a Přírodopisu a vybudování nové učebny Informatiky ze současné učebny.
Samostatná odborná učebna Chemie a Přírodopisu bude mít kapacitu pro 30 žáků a v rámci projektu budou pořízeny i vhodné výukové pomůcky (mikroskopy, interaktivní dotyková tabule, zařízení pro podporu výuky přírodních věd, nezbytné programové vybavení, apod.).
V rámci projektu bude také upravena původní počítačová učebna a vznikne nová učebna s kapacitou 30 žáků. Tato učebna bude vybavena novým nábytkem, interaktivní dotykovou tabulí, 30 ks žákovských počítačů, 1 ks učitelského počítače a nezbytným programovým vybavením pro výuku.
 
2. Zvýšení kvality všeobecné výuky vlivem vybudování síťové infrastruktury pro celou ZŠ, Holubova 47
Naplnění tohoto dílčího cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření školní síťové infrastruktury pro celou základní školu. Bude zajištěno kvalitní připojení ke službám veřejného internetu napříč celou základní školou. Všechny místnosti a učebny v rámci základní školy budou pokryty kvalitním připojením k veřejnému internetu, což se projeví na zapojování interaktivních prvků do výuky.
 
3. Zajištění možnosti studia na ZŠ, Holubova 47 i žákům se zdravotním handicapem
Tohoto cíle bude dosaženo zajištěním bezbariérovosti školy. V rámci projektu bude řešen nejenom přístup do budovy z venku, ale také bezbariérovost vnitřních prostor školy, a vybudování sociálního zařízení pro imobilní. V rámci projektu bude vybudován výtah uvnitř budovy, který povede do všech podlaží a zároveň dojde k bezbariérovému propojení nové a staré budovy. V rámci projektu jsou vytipovány učebny, které musí být přístupné pro imobilní žáky.
Projekt „Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47“ je spolufinancován Evropskou unií.