Cookie Consent by Free Privacy Policy website Povinně zveřejňované informace | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Sdílet Facebook Twitter

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 515/2020, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. Název

Město Holice

2. Důvod a způsob založení

Město Holice (dále jen „město“) je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen katastrálním územím Holice v Čechách.

Město je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek. Je to právnická osoba a vystupuje v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990. V souvislostech s reformou veřejné správy se město od 1. ledna 2003 stalo obcí s rozšířenou působností pro dalších 13 okolních obcí.

Město spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek zvláštních zákonů. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Holic.

Státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen příslušnému orgánu města, je vykonávána jako přenesená působnost. Městský úřad Holice je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se městský úřad řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy a v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen územím města Holic a města Horní Jelení a územím obcí Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno.

Nadřízeným správním orgánem města je Krajský úřad Pardubického kraje.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Související právní předpisy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých dalších zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Orgány města jsou: 21členné Zastupitelstvo města Holic, 7členná Rada města Holic, starosta města a Městský úřad Holice.

Orgány zastupitelstva jsou povinně zřizované výbory finanční a kontrolní. Pro části města Koudelka, Kamenec a Roveňsko zřídilo zastupitelstvo  osadní výbory.

Orgány rady jsou komise: Komise dopravy, bezpečnosti a prevence, Kulturní komise, Komise majetková a bytová, Komise sociální a zdravotní, Sportovní a školská komise a Sbor pro občanské záležitosti.

Městský úřad Holice:

 1. v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem;
 2. v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva města, rady města nebo jiného orgánu obce.

Ve věcech samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem města Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7.

Ve věcech přenesené působnosti je Městský úřad Holice podřízen Krajskému úřadu Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 120, 530 02 Pardubice, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Organizační struktura města

Organizační struktura městského úřadu

Zastupitelstvo

Rada

Starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu

Městský úřad

Příspěvkové organizace založené městem

Mateřské školy

Základní školy

Organizace s majetkovou účastí města

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Holice
Holubova 1
53401 Holice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Holice
Holubova 1
53401 Holice

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 8–12 a 13–17 hod.

Středa: 8–12 a 13–17 hod.

Pátek: 8–12 hod.

4.4. Telefonní číslo

+420 466 741 211 - recepce
+420 466 741 200 - sekretariát

4.5. Adresa internetových stránek

https://www.holice.eu

4.6. Adresa podatelny

Kompletní informace zde

4.7. Elektronická adresa podatelny

podatelna@mestoholice.cz

4.8. Datová schránka

hwkbrgj

5. Případné platby lze poukázat

Na účet číslo 19-1628561/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

6. IČO

00273571

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00273571

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádat o informace lze osobně na Městském úřadu Holice v úředních dnech a hodinách, nebo telefonicky na čísle +420 466 741 211. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Formulář písemné žádosti lze doručit elektronicky na adresu podatelna@mestoholice.cz nebo poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice. Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem podání a podnětů

 • osobně na Městském úřadu Holice v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 466 741 211
 • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna@mestoholice.cz
 • poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

11. Předpisy

11.1 Nejčastěji používané předpisy

Přehled důležitých právních předpisů, podle kterých město Holice jedná a rozhoduje:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřenými obecními úřady a správními obvody obcí s následujícími působnostmi
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění dalších zákonů
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

11.2 Vydané právní předpisy města

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím účtuje Městský úřad Holice poplatky dle sazebníku úhrad, který je přílohou Směrnice č. 23/2007.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenční smlouvy

13.2 Výhradní licence

§ 14a zákona 106/1999 Sb.

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
(1) Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského, poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není vyňat z povinnosti poskytovat informaci podle § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona.
(2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
(3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen "licenční smlouva") musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen "licence") se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
(4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta; to neplatí v případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje, kdy povinný subjekt přezkoumá trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta, v jedenáctém roce trvání, případně každých následujících 7 let. V případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje musí být povinnému subjektu bezplatně poskytnuta kopie digitální reprodukce kulturního zdroje, kterou bude možné po skončení trvání výhradní licence poskytnout podle tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
(6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy ke stažení zde

Popis úkonů orgánu veřejné moci

Popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy nebo v sekci Potřebuji si vyřídit našich webových stránek.

Mezi nejhledanější patří:

Vydání občanského průkazu
Ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu
Vydání cestovního pasu
Vydání matričního dokladu z knihy partnerství
Vydání řidičského průkazu
Výpis z bodového hodnocení řidičů
Zápis narození dítěte
Uzavření manželství
Vstup do registrovaného partnerství
Udělení státního občanství ČR
Výpis z Rejstříku trestů

 

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR).

15. Kamerový systém provozovaný na území města Holic

Dle § 24b odst. 20 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je obecní policie povinna uveřejnit vhodným způsobem informace o zřízení stálých automatických technických systémů (tj. kamer).
Na území města Holic se nachází celkem 32 kamer.
Počet a umístění kamer na území města Holic:
- 6x kamera – bytový dům, nám. T. G. Masaryka 2, Holice
- 3x kamera – autobusové nádraží, Bratří Čapků 951, Holice
- 4x kamera – bytový dům, nám. T. G. Masaryka 19, Holice
- 1x kamera – Qanto Holice, ul. Bratří Čapků 61, Holice
- 1x kamera – Poliklinika, nám. T. G. Masaryka 29, Holice
- 2x kamera – Základní škola Holubova, Holubova 47, Holice
- 4x kamera – Městský úřad Holice, Holubova 1, Holice
- 2x kamera – křižovatka u restaurace Na Špici, Smetanova 179, Holice
- 3x kamera – křižovatka u restaurace U Černého koně, Holubova 40, Holice
- 2x kamera – sportovní areál Na Lipáku, Holubova, Holice
- 2x kamera – Sokolský park, Holubova, Holice
- 3x kamera – Základní škola Komenského, Komenského 100, Holice
- 1x kamera – ulice Na Mušce
- 1x kamera – ulice Hradecká

Provozování městského kamerového systému musí být v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a také v souladu se zákony č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, které policii vymezují právo „pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných“, není možné, aby tuto roli převzal jiný orgán.

 

https://pardubice.eu/mestska-policie