Cookie Consent by Free Privacy Policy website Rada | Holice | město neznámé energie

Rada

Sdílet Facebook Twitter

Rada města Holic (dále také jen "rada") je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (§ 99 a násl.) výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města Holic má 7 členů a tvoří ji starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla jedenkrát za 14 dní a její schůze jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby.

Rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze musí být uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva.

Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Členové rady

Radě je vyhrazeno:

 • zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem,
 • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu,
 • rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení města,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady,
 • stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,
 • na návrh tajemníka městského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád městského úřadu,
 • schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo; rada může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo městskému úřadu; rada může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie. 

Usnesení rady

 • ke stažení zde

Plán práce zastupitelstva a rady města

 • ke stažení zde

Dokumenty rady