Zastupitelstvo

Sdílet Facebook Twitter

Zastupitelstvo města Holic (dále také jen "zastupitelstvo") je základní orgán města Holic, který jej samostatně spravuje. Zákonná úprava je obsažena v § 67 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města a je složeno z členů zastupitelstva. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením. Ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně, v zájmu města a jeho občanů, řídí se Ústavou a zákony České republiky a není přitom vázán žádnými příkazy. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Pro volební období 2018–2022 má zastupitelstvo 21 členů a schází se podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta města, který také řídí zasedání.

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a může se jich účastnit každý občan města, který dosáhl věku 18 let. Stejné oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Členové zastupitelstva

 • Petr Bajer – Strana soukromníků ČR
 • Ing. Marek Duba, Ph.D. – Česká strana sociálně demokratická
 • Mgr. Ladislav Effenberk – Česká strana sociálně demokratická
 • Tomáš Formánek – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Karel Holub – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Bc. Lenka Chotěnovská – Česká strana sociálně demokratická
 • Radek Chotěnovský – Česká strana sociálně demokratická
 • Ing. Miloslav Jirsa – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Mgr. Jaroslava Janečková – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Petr Kačer – Občanská demokratická strana
 • Mgr. Veronika Marková – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Mgr. Miroslava Myslivcová – Strana soukromníků ČR
 • Antonín Oliva – Komunistická strana Čech a Moravy
 • Mgr. Lukáš Peška – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Mgr. Dana Půlpánová – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Petr Rychlík – Česká strana sociálně demokratická
 • Marcela Rychlíková – Strana soukromníků ČR
 • MUDr. Petr Skála – Občanská demokratická strana
 • PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – Strana soukromníků ČR
 • Ing. Vítězslav Vondrouš – Občanská demokratická strana
 • Mgr. Ondřej Výborný – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů

Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo:

 • předkládat zastupitelstvu města, radě města, výborům a komisím návrhy na projednání,
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo,
 • požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

Zastupitelstvu je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje města,
 • schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 • schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky města,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
 • vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
 • stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města,
 • rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

 • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 • uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů,
 • nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví města,
 • zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví města nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby městem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě města nebo starostovi.

Zápisy a usnesení zastupitelstva

 • ke stažení zde

Plán práce zastupitelstva a rady města

 • ke stažení zde

Dokumenty zastupitelstva