Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agenda kanceláře tajemníka | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Kancelář tajemníka > Agenda kanceláře tajemníka

Agenda kanceláře tajemníka

Sdílet Facebook Twitter

Kancelář tajemníka zabezpečuje:

 • prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu na úseku samosprávy i výkonu státní správy,
 • volby a referenda po organizační stránce, tj. volební místnosti a vyhodnocovací pracoviště ČSÚ a jejich materiální a technické vybavení,
 • na úseku voleb připravuje starostovi podklady pro plnění jeho úkolů podle volebních zákonů,
 • pořizuje, vyhotovuje a rozesílá zápisy z jednání zastupitelstva města a ze schůzí rady města,
 • zabezpečuje vztahy se sdělovacími prostředky a propagaci města,
 • organizačně zajišťuje pracovní a společenské akce pořádané starostou, místostarostou a tajemníkem,
 • organizačně zajišťuje schůze rady města, zastupitelstva města, porady vedení městského úřadu, včetně pořizování zápisů z jednání,
 • vede archiv písemností souvisejících s jednáními zastupitelstva a schůzemi rady města,
 • vyřizuje korespondenci starosty města, připravuje materiály pro jednání starosty,
 • vede evidenci usnesení zastupitelstva a usnesení rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů,
 • zabezpečuje provoz a údržbu parkovacích automatů včetně vybírání parkovného z automatů,
 • vede evidenci přítomnosti pracovníků úřadu a evidenci používání osobních automobilů,
 • zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací města,
 • podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění sjednává pohřbení osoby, které nebylo sjednáno jinou fyzickou osobou.

Kancelář tajemníka dále zabezpečuje:

 • komplexní mzdovou a personální agendu zaměstnanců úřadu, členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, v jejímž rámci také zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců v platném znění,
 • zpracovává agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění a zdravotního pojištění zaměstnanců města,
 • zpracovává veškeré mzdové a související statistické výkazy,
 • provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
 • vede evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města,
 • zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu a zabezpečuje jejich vzdělávání podle zákona o úřednících ÚSC,
 • zajišťuje stravování zaměstnanců, vede evidenci a prodej stravenek,
 • zajišťuje obstarávání záležitostí spojených s úřední činností tajemníka úřadu,
 • zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na úseku informatiky zabezpečuje:

 • rozvoj a funkčnost informačního systému úřadu,
 • zajišťuje provoz veškeré kancelářské, výpočetní a telefonní techniky úřadu, zabezpečuje běžnou údržbu výpočetní techniky úřadu,
 • je gestorem provozu elektronické podatelny, je gestorem užívání počítačových programů na úřadě,
 • zabezpečuje provoz internetových stránek města a ve spolupráci s odbory je aktualizuje.