Cookie Consent by Free Privacy Policy website Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Sdílet Facebook Twitter

Základní informace

Provozovny upravuje § 17 živnostenského zákona.

 • Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen "automat") a mobilní provozovna.
 • Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
 • Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
 • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.
 • Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
 • Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
 1. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
 2. prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
 3. kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
 • Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.
 • Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty oprávněné k oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně jsou podnikatelé fyzické osoby nebo právnické osoby (statutární orgán, prokurista, likvidátor). Podání může učinit i zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

 • Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny.
 • Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně lze oznámit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránku města - hwkbrgj nebo elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Bc. Lenka Houserová – registrace, č. dveří 411

tel.: +420 466 741 281

e-mail: houserova@mestoholice.cz

Ing. Marie Šťovíčková – kontrola, zemědělci, č. dveří 406

tel.: +420 466 741 283

e-mail: stovickova@mestoholice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný průkaz totožnosti
 • v případě zplnomocnění zástupce, písemná plná moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobní návštěvě je umožněno elektronické podání, kdy klient nemusí vyplňovat formulář osobně, ale na základě jeho informací tak učiní pracovnice OŽÚ. Po vytištění formuláře klient vše zkontroluje a správnost údajů stvrdí svým podpisem. Poté jsou údaje odeslány do živnostenského rejstříku.

Veškeré další formuláře jsou k dispozici i s návody k vyplnění na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení bez závad a v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a následně o provedeném zápisu informuje podnikatele. Na zdejším živnostenském úřadu je vyřízeno většinou na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápisu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Jaké jsou související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy

Další informace

Další informace lze získat na stránkách MPO.