Cookie Consent by Free Privacy Policy website Přerušení a pokračování provozování živnosti | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Přerušení a pokračování provozování živnosti

Přerušení a pokračování provozování živnosti

Sdílet Facebook Twitter

Základní informace

 • Podnikatel může živnostenskému úřadu oznámit přerušení provozování živnosti. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Přerušení se oznamuje vždy na dobu určitou, libovolně dlouhou.
 • Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele nevztahují některé povinnosti uložené živnostenským zákonem, např. povinnosti týkající se označení objektu, v němž má sídlo nebo podmínek odborné způsobilosti - § 31 odst. 11 živnostenského zákona.
 • Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou podnikatel přerušení oznámil, je povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty oprávněné k oznámení přerušení nebo pokračování provozování živnosti jsou podnikatelé fyzické osoby nebo právnické osoby (statutární orgán, prokurista, likvidátor). Podání může učinit i zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

 • vlastní rozhodnutí podnikatele přerušit provozování živnosti na dobu určitou
 • vlastní rozhodnutí v pokračování provozování živnosti, pokud toto má nastat před vypršením původně oznámeného přerušení provozování živnosti

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Přerušení nebo pokračování provozování živnosti lze oznámit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránku města - hwkbrgj nebo elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Bc. Lenka Houserová – registrace, č. dveří 411

tel.: +420 466 741 281

e-mail: houserova@mestoholice.cz

Ing. Marie Šťovíčková – kontrola, zemědělci, č. dveří 406

tel.: +420 466 741 283

e-mail: stovickova@mestoholice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný průkaz totožnosti
 • v případě zplnomocnění zástupce, písemná plná moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobní návštěvě je umožněno elektronické podání, kdy klient nemusí vyplňovat formulář osobně, ale na základě jeho informací tak učiní pracovnice OŽÚ. Po vytištění formuláře klient vše zkontroluje a správnost údajů stvrdí svým podpisem. Poté jsou údaje odeslány do živnostenského rejstříku.
 • Podnikatel může prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit přerušení i pokračování provozování živnosti správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a správci daně.

Veškeré další formuláře jsou k dispozici i s návody k vyplnění na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon nepodlého správnímu poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení bez závad a v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a následně o provedeném zápisu informuje podnikatele. Na zdejším živnostenském úřadu je vyřízeno většinou na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápisu přerušení nebo pokračování provozování živnosti v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Jaké jsou související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Další informace

Další informace lze získat na stránkách MPO.