Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Sdílet Facebook Twitter

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností zapsaných v živnostenském rejstříku, nebo potvrzení o tom, že v rejstříku zápis není.

Můžete si vybrat, zda chcete výpis úplný nebo částečný, s historií či bez historie. Údaje o bydlišti, RČ, adrese pro doručování a případných pokutách budou poskytnuty pouze podnikateli, kterého se týkají.

Výpis ze živnostenského rejstříku lze získat na kterémkoliv živnostenském úřadě (bez ohledu na bydliště podnikatele nebo sídlo firmy) a na všech kontaktních místech Czech POINT.

Co je živnostenský rejstřík?

Živnostenský rejstřík nebo také registr živnostenského podnikání je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli obecní živnostenské úřady (odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy) a krajské živnostenské úřady (odbory krajských úřadů a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy).

Co najdu v živnostenském rejstříku?

Do živnostenského rejstříku jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů. Těmito údaji jsou např. jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa bydliště, předmět podnikání, adresa provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění a další. Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikatelům, jichž se údaje týkají, správnímu orgánu, který tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Správní poplatky:

Aktuální ceník najdete v položce č. 24