Cookie Consent by Free Privacy Policy website Žádost o vydání koncese – právnická osoba se sídlem na území ČR | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Žádost o vydání koncese – právnická osoba se sídlem na území ČR

Žádost o vydání koncese – právnická osoba se sídlem na území ČR

Sdílet Facebook Twitter

Základní informace

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.

Obsahové náplně živností stanoví nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě právnické osoby se sídlem na území České republiky. Jménem právnické osoby jednají statutární orgány nebo jejich členové, prokurista, popř. osoby zmocněné. Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do OR.

Podmínky a postup řešení

Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena).

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou:

 • odborná způsobilost stanovená přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Současně u osoby nesmí trvat překážka provozování živnosti (§ 8 živnostenského zákona).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Žádost o koncesi lze podat u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Úřad, u kterého bylo podání učiněno, vede řízení o koncesi.

Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránku města – hwkbrgj nebo elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Bc. Lenka Houserová – registrace, č. dveří 411

tel.: +420 466 741 281

e-mail: houserova@mestoholice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena (pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden) nebo doklad, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku (s výjimkou obchodního rejstříku, který se nedokládá), pokud již byl zápis proveden; výpis z obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
 • Doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována.
 • Další doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy pro požadovanou koncesi.
 • Pokud zástupce nesplňuje podmínku plné svéprávnosti, musí předložit  přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce - pro všechna jednání před živnostenským úřadem je nutná písemná plná moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobní návštěvě je umožněno elektronické podání, kdy klient nemusí vyplňovat formulář osobně, ale na základě jeho informací tak učiní pracovnice OŽÚ. Po vytištění formuláře klient vše zkontroluje a správnost údajů stvrdí svým podpisem. Poté jsou údaje odeslány do živnostenského rejstříku.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Veškeré další formuláře jsou k dispozici i s návody k vyplnění na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je 1 000 Kč a je splatný při podání. Přijetí další žádosti o koncesi, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku, je 500 Kč.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti nebo v hotovosti či kartou v pokladně městského úřadu po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník živnostenského úřadu, případně bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1628561/0100.

V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů (nejdéle do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů) a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo vyzve k jejich odstranění. Současně může řízení přerušit. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, přičemž na žádost účastníka může správní orgán lhůtu usnesením přiměřeně prodloužit. Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis.  Řízení o udělení koncese správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel v určeném lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že živnostenský úřad řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Podat odvolání lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení živnostenského podnikání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění

Další informace

Další informace lze získat na stránkách MPO.