Cookie Consent by Free Privacy Policy website Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Sdílet Facebook Twitter

Základní informace

  • Živnostenský rejstřík nebo také registr živnostenského podnikání je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli obecní živnostenské úřady (odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy) a krajské živnostenské úřady (odbory krajských úřadů a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy).
  • Do živnostenského rejstříku jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů. Těmito údaji jsou např. jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa bydliště, předmět podnikání, adresa provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění a další. Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikatelům, jichž se údaje týkají, správnímu orgánu, který tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
  • Výpis ze živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Podání může učinit i zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

Podmínkou je znalost dostatečné identifikace subjektu, na který je výpis žádán. Např. identifikační číslo nebo jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, identifikační číslo, případně obchodní firma u právnické osoby. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku lze podat u kteréhokoli živnostenského úřadu v ČR. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránku města - hwkbrgj nebo elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Bc. Lenka Houserová – registrace, č. dveří 411

tel.: +420 466 741 281

e-mail: houserova@mestoholice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • v případě žádosti o výpis vč. údajů o pokutách, rodném čísle a bydlišti je nutno prokázat, že žadatel fyzická osoba je dotčeným podnikatelem (živnostníkem) nebo osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby
  • v případě zplnomocnění zástupce, písemná plná moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt se podává v písemné formě. V žádosti se uvádí známé informace o subjektu, které vedou k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis se žádá.

Formulář Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku je k dispozici na živnostenském úřadu, v uvedených kancelářích nebo zde:

Živnostenský úřad na základě žádosti vydá v listinné nebo elektronické podobě:
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě bydliště, rodného čísla a uložených sankcí,
c) částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě bydliště, rodného čísla a uložených sankcí,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost je zpoplatněno částkou 20 Kč za každou i započatou stránku.

Za negativní výpis 15 Kč za první stránku, 5 Kč za další stránku.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše správního poplatku záleží na počtu stránek výpisu, lze jej vyměřit až po zjištění délky konkrétního výpisu.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti nebo v hotovosti či kartou v pokladně městského úřadu po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník živnostenského úřadu, případně bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1628561/0100.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů. Na zdejším živnostenském úřadu je vydán při osobní návštěvě většinou na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Jaké jsou související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

Další informace

Další informace lze získat na stránkách MPO.