Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

Sdílet Facebook Twitter

Základní informace

  • Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže o to podnikatel požádá - § 58 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona.
  • Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu. Je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3 (sankční řízení), nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty oprávněné k podání žádosti o zrušení vlastního živnostenského oprávnění jsou podnikatelé fyzické osoby nebo právnické osoby (statutární orgán, prokurista, likvidátor). Podání může učinit i zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

  • vlastní rozhodnutí podnikatele, že již nehodlá provozovat živnost a hodlá živnostenské oprávnění zrušit

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Žádost o zrušení vlastního živnostenského oprávnění lze podat u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránku města - hwkbrgj nebo elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Bc. Lenka Houserová – registrace, č. dveří 411

tel.: +420 466 741 281

e-mail: houserova@mestoholice.cz

Ing. Marie Šťovíčková – kontrola, zemědělci, č. dveří 406

tel.: +420 466 741 283

e-mail: stovickova@mestoholice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný průkaz totožnosti
  • v případě zplnomocnění zástupce, písemná plná moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Při osobní návštěvě je umožněno elektronické podání, kdy klient nemusí vyplňovat formulář osobně, ale na základě jeho informací tak učiní pracovnice OŽÚ. Po vytištění formuláře klient vše zkontroluje a správnost údajů stvrdí svým podpisem. Poté jsou údaje odeslány do živnostenského rejstříku.
  • Podnikatel může prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit přerušení i pokračování provozování živnosti správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a správci daně.

Veškeré další formuláře jsou k dispozici i s návody k vyplnění na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon nepodlého správnímu poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Na zdejším živnostenském úřadu je vyřízeno většinou na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání. Podat odvolání lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení živnostenského podnikání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Jaké jsou související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Další informace

Další informace lze získat na stránkách MPO.