Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agendy odboru finančnictví a školství | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor finanční a školství > Agendy odboru finančnictví a školství

Agendy odboru finančnictví a školství

Sdílet Facebook Twitter

Finanční odbor v oblasti samostatné působnosti:

 • na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální využití,
 • na úseku finanční účtárny vede účetnictví města, provádí za město platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města a vede účetní evidenci skladů,
 • na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města, a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává příslušný materiál pro zastupitelstvo, informuje orgány města o plnění schváleného rozpočtu města a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu, zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává příslušný materiál pro zastupitelstvo,
 • na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města, prodej cenin, včetně výplaty náhrad za pracovní cesty, metodicky řídí a kontroluje činnost příručních pokladen úřadu,
 • na hlavní pokladně zabezpečuje činnost pracoviště Czech POINT,
 • zabezpečuje agendu účelových fondů města,
 • zabezpečuje finanční vztahy se státem a krajem, příspěvkovými organizacemi města, dobrovolným svazkem obcí a dalšími subjekty,
 • zajišťuje inventarizace majetku města,
 • provádí výplaty peněžitých darů a dotací, které schválily příslušné orgány města,
 • provádí evidenci všech smluv, uzavíraných městem,
 • vede evidenci pohledávek města s rozlišením na pohledávky vzniklé z výkonu samostatné a z výkonu přenesené působnosti obce a ve spolupráci se správním odborem zpracovává návrhy na nakládání s pohledávkami města pro orgány města,
 • zpracovává a podává přiznání daně z příjmů právnických osob a daně darovací
 • zabezpečuje povinnosti města vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Finanční odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:

 • vyměřuje místní poplatky určené vyhláškou o místních poplatcích (poplatek ze psa poplatek za komunální odpad), kontroluje jejich uhrazení a zajišťuje jejich vymáhání v daňovém řízení, rozhoduje o splátkových kalendářích, osvobození a prominutí či snížení poplatků v rámci platné legislativy.

Finanční odbor na úseku školství v samostatné působnosti:

 • rozhoduje, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města ve věcech náležejících do působnosti obce podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (např. o odvoláních proti rozhodnutím ředitele ve věcech správních), mimo jmenování a odvolávání ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, a zabezpečuje plnění dalších úkolů obce podle citovaného zákona,
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města – mateřskými a základními školami, domem dětí a mládeže a školní jídelnou.

Finanční odbor na úseku školství v přenesené působnosti

 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, (např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu).

Kontakty