Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad – hydrogeologický průzkumný vrt

Vodoprávní úřad – hydrogeologický průzkumný vrt

Sdílet Facebook Twitter

K realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu je třeba udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona, odst. 1. písmeno i) před jeho realizací.

Tímto souhlasem nevzniká stavebníkovi právo odběru podzemních vod. Vystrojování HG vrtu podléhá vodoprávnímu řízení, neboť se jedná o výstavbu vodního díla.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Radka Rückerová

Božena Křemenáková

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

  • žádost o udělení souhlasu

Z příloh uvedených na konci žádosti jsou to pouze tyto přílohy:

1. Situace širších vztahů
2. Kopie katastrální mapy
3. Dokumentace zamýšlené stavby
5. Vyjádření příslušného správce vodního toku, jen v blízkosti vodního toku
7. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem, není-li součástí bodu 9
8. Plná moc
9. Plán geologických prací