Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vyjádření vodoprávního úřadu | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Vyjádření vodoprávního úřadu

Vyjádření vodoprávního úřadu

Sdílet Facebook Twitter

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

stavebník = žadatel (fyzický nebo právnická osoba) popřípadě jeho zplnomocněné zástupce

Jaké doklady je třeba doložit?

  • žádost o vyjádření – řádně vyplněnou
  • Plná moc necháváte-li se zastupovat
  • Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činností a jeho okolí, schematicky zakreslena do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
  • situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,
  • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,
  • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží (dveře 218) v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Pro celou správní oblast ORP Holice:

Radka Rückerová

Božena Křemenáková

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Správní a jiné poplatky:

S daným úkonem nejsou spojeny žádné správní poplatky.

Lhůty pro vyřízení:

30 dnů

Další účastníci řízení:

Žádní další účastníci nejsou.

Právní předpisy

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu