Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zemědělský půdní fond | Holice | město neznámé energie

Zemědělský půdní fond

Sdílet Facebook Twitter

Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Ochrana ZPF, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.

Orgán ochrany ZPF na území města Holic je odbor životního prostředí MÚ Holic. V pravomoci tohoto orgánu je podle zákona o ochraně ZPF mimo jiné následující:

 • vydávat souhlas s trvalým, popř. dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 6 zákona o ZPF,
 • vydávat souhlas s trasou vedení podle § 7 odst. 3 zákona o ZPF,
 • rozhodovat v pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o součást ZPF,
 • vydávat souhlas ke změně kultury, uložit změnu kultury zemědělské půdy apod.,
 • vydávat vyjádření ke správním řízením, které se týká ZPF atd.

Žádost o odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít. Vždy musí být uveden účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a životního prostředí nejvýhodnější.

V případě návrhů tras vedení jednotlivých technických sítí, vyjma přípojek k objektům, přes zemědělské pozemky je třeba tento záměr projednat s orgánem ochrany ZPF a vyžádat si jeho souhlas.

Co potřebujete k vynětí půdy ze ZPF:

 • údaje z evidence nemovitostí o pozemcích, s vyznačením vlastnických příp. uživatelských vztahů, výměrou pozemků a zákresem navrhovaného odnětí ve snímku pozemkové mapy,
 • vyjádření vlastníků dotčených pozemků, příp. nájemců k navrhovanému odnětí,
 • výpočet odvodů za odnětí půdy, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují,
 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí navrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
 • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.

Lhůty a termíny pro vydání jednotlivých dokumentů:

 • u souhlasů vydávaných podle § 9 odst. 6, resp. podle § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF nejsou lhůty stanoveny. Na vydávání souhlasů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení,
 • v případě vydání rozhodnutí je lhůta 30 dní od zahájení řízení ve věci v jednoduchých případech,
 • vyjádření, stanoviska k jednotlivým správním řízení je lhůta 30 dní.

Opravné prostředky:

Proti negativnímu souhlasu lze podat odvolání v rámci navazujícího správního řízení (např. stavební řízení) k nadřízenému orgánu, tj. ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Souhlas vydaný podle zákona o ochraně ZPF je závaznou součástí rozhodnutí, které je v dané věci vydáváno.

Proti rozhodnutí o odvodech lze podat odvolání vždy do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným na MÚ Holice, odboru ŽP.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.