Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agenda sociálního odboru | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Sociální odbor > Agenda sociálního odboru

Agenda sociálního odboru

Sdílet Facebook Twitter

Sociálních odbor v oblasti samostatné působnosti:

 • vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociálních služeb a sociální na území města,
 • vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění,
 • provádí sociální depistáž a sociální šetření,
 • spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
 • vede evidenci žádostí o nájmu v domě s pečovatelskou službou a v bytovém domě a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
 • spolupracuje se sociální komisí a s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí,
 • koordinuje proces komunitního plánování.

Sociální odbor vykonává státní správu v základním rozsahu v přenesené působnosti obecního úřadu:

 • podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů ( rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad ním),
 • podle zákona č. 111/2006, o pomoc v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje výkon sociální práce,
 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám v hmotné nouzi, osobám ohroženým sociálním vyloučením, zadlužením či exekucí,
 • vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanoveném zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje činnost protidrogového koordinátora,
 • vykonává soudem stanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku, v platném znění.

Sociální odbor vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o vydávání doporučení k uzavírání smluv o nájmu bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního utčení,
 • podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a vedení příslušné evidence o těchto dokladech),
 • podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti),
 • podle zákona č. 325/1999 Sb., , o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let,
 • zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče),
  uzavírá dohody o výkonu pěstounská péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů , zajišťuje plnění práv pečujících osob dle uzavřené dohody, podává žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče,
 • podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je orgánem sociálně právní ochrany (např. podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, návštěva dětí umístěných v ústavní péči, ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody, vykonává funkci opatrovníka), podle zákona 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (např. je účastníkem řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let),
 • zajišťuje dosažitelnost sociálních pracovníků mimo pracovní dobu,
 • poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům,
 • podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení a stáří,
 • zajišťuje péči o osoby společensky nepřizpůsobivé, zejména o občany propuštěné z výkonu trestu,
 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
  spolupracuje zejména s obecními úřady, úřadem práce, OSSZ, Policií ČR, psychology, školskými zařízeními, soudy apod.