Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agenda správního odboru | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Agenda správního odboru

Agenda správního odboru

Sdílet Facebook Twitter

Správní odbor vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu i obecního úřadu s rozšířenou působností a dále vykonává činnosti v oblasti samostatné působnosti.

V oblasti samostatné působnosti zajišťuje:

 • vyvěšování písemností na úřední desce úřadu, které se týkají činnosti odboru,
 • hlášení městského rozhlasu,
 • činnost pracoviště Czech POINT,
 • chod podatelny, vedení evidence a třídění zásilek došlých i určených k odeslání podle spisového řádu, zajišťuje odesílání,
 • nákup odborné literatury a periodických publikací v rámci schváleného rozpočtu,
 • spolupracuje legislativně na přípravě právních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu,
 • evidenci právních předpisů města,
 • informuje na poradách vedoucích pracovníků úřadu o nových právních předpisech, vyhlášených ve Sbírce zákonů,
 • evidenci stížností adresovaných orgánům města,
 • evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení a zpracovává výroční zprávu za předcházející kalendářní rok podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • evidenci pokutových bloků,
 • podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé organizační jednotky úřadu nebo pracovníky úřadu, zajišťuje kopírovací služby pro občany, zajišťuje provoz telefonní ústředny úřadu.

Správní odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:

 • přestupkovou agendu, včetně řešení přestupků pro obce, které uzavřely s městem Holice veřejnoprávní smlouvu,
 • ve spolupráci s ostatními odbory a kanceláří starosty zajišťuje vymáhání pohledávek města, včetně správních poplatků, místních poplatků a pokut,
 • na úseku ztrát a nálezů podle občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb. v platném znění.,
 • na úseku práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění (např. přijímání oznámení o shromáždění, rozhodování o zákazu shromáždění),
 • na úseku voleb podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění pozdějších zákonů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, v platném znění (např. vedení seznamu voličů, registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí),
 • na úseku přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů postupuje podle instrukce Českého statistického úřadu,
 • podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkající se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření pokladničky apod.).

Správní odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matričního úřadu) a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění (např. přijímání žádostí o vydání občanských průkazů, vydávání občanských průkazů, vedení evidence vydaných občanských průkazů),
 • na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění (např. přijímání žádostí o vydání cestovních dokladů, vydávání cestovních dokladů, vedení evidence vydaných cestovních dokladů),
 • na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel, zpracovávání údajů),
 • na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (např. vedení matričních knih a sbírky listin, kontrola vedení matričních knih u matričních úřadů příslušného správního obvodu),
 • podle zákona č. 201/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů /zákon o ověřování/, v platném znění (vidimace a legalizace),
 • podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění (kontrola a odesílání podkladů pro výpisy z rejstříku trestů),
 • podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů /zákon o státním občanství České republiky/, v platném znění (výkon agendy na úseku státního občanství).

Správní odbor vykonává státní správu v rozsahu:

 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle občanského zákoníku a zákona o matrikách (povolení sňatku prostřednictvím zmocněnce),
 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve věcech přestupků dle vybraných zákonů.

Správní odbor na úseku krizového řízení a obrany:

 • zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
 • zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
 • zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,
 • zabezpečuje plnění úkolů obce na úseku obrany státu podle zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zabezpečování (branný zákon), v platném znění a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaných zákonů,
 • zabezpečuje agendu civilní ochrany v působnosti obce,
 • zabezpečuje dohled nad provozuschopností výstražného a vyrozumívacího systému města,
 • zabezpečuje plnění úkolů úřadu vzhledem k organizační složce města – Jednotce sboru dobrovolných hasičů města,
 • zabezpečuje plnění úkolů obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
 • je gestorem tvorby a aktualizace dokumentů krizového řízení,
 • je gestorem činnosti bezpečnostní rady města, krizového štábu, povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností.

Správní odbor na úseku evidence válečných hrobů:

 • vede evidenci válečných hrobů a památníků ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2000 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.