Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin

Sdílet Facebook Twitter

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Ověřování pravosti podpisu (legalizace) – potřebujete:

  • občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, jde-li o státního občana České republiky,
  • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince,
  • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,
  • legalizace nebude provedena ve zvláštních případech uvedených ve výše uvedeném zákoně.

Ověřování shody opisu nebo kopie s originálem listiny (vidimace) – potřebujete:

  • originál listiny jejíž pravost potřebujete ověřit včetně její kopie nebo opisu,
  • vidimace nebude provedena ve zvláštních případech uvedených ve výše uvedeném zákoně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Na Městském úřadu Holice, Holubova 1, v prvním nadzemním podlaží, kancelář matriky nebo evidence obyvatel, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Matrika – kancelář č. 116, tel.: +420 466 741 215
Evidence obyvatel – kancelář č. 117, tel.: +420 466 741 214

Správní poplatky

  • správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč
  • správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč
  • správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Právní předpis: