Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agenda stavebního úřadu | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Agenda stavebního úřadu

Agenda stavebního úřadu

Sdílet Facebook Twitter

Odbor Stavebního úřadu (dále SÚ) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a to zejména:

 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu,
 • provádí územní řízení,
 • vydává územní souhlas,
 • provádí stavební řízení,
 • provádí státní stavební dohled,
 • sleduje veškerou stavební činnost ve správním obvodu a dbá, aby probíhala v souladu se záměry schválených územních plánů,
 • provádí archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností, projednává a rozhoduje o přestupcích fyzických osob proti stavebnímu řádu,
 • projednává a rozhoduje správní delikty,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

 

Odbor SÚ je také úřadem územního plánování. V souvislosti s tím:

 • výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů na žádost obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností). Poskytuje metodickou pomoc obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zajišťuje pořizování, projednávání a předkládání materiálů pro schvalování územně plánovací dokumentace města podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Odbor SÚ vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti:

 • jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (např. povolování zvláštního užívání příslušných pozemních komunikací, ukládání pokut podle citovaného zákona) včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu pro příslušné pozemní komunikace a výkonu státního dozoru mimo projednávání a rozhodování ve věcech přestupků podle zvláštního zákona,
 • podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění,
 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, pokud jde o stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Odbor SÚ je vyvlastňovacím úřadem ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Odbor SÚ vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Odbor SÚ zpracovává, vede agendu a evidenci kolem žádostí o dotace ze státního rozpočtu na ochranu a obnovu kulturních památek (záchrana architektonického dědictví, havarijní fond, Program regenerace MPZ a MPR).

Odbor SÚ vyřizuje žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

Pracovníci odboru SÚ vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.