Cookie Consent by Free Privacy Policy website Stanovení dopravního značení | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Stanovení dopravního značení

Stanovení dopravního značení

Sdílet Facebook Twitter

Jde o místní (trvalou) nebo přechodnou (dočasnou, např. značení při výkopových pracích) úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. Na veřejně přístupných účelových komunikacích vydáme jako příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o souhlasu s navrženou úpravou a značení si stanoví vlastník příslušné komunikace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • fyzická nebo právnická osoba, příp. její zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

 • vyplněná žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky
 • situace se zákresem navrhovaného dopravního značení opatřená razítkem Policie České republiky
 • u místní (trvalé) úpravy písemné vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace

Žádost ke stažení zde:

Žádost o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice – místní komunikace, silnice II. a III. třídy, město Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno, Chvojenec – místní komunikace, silnice II. a III. třídy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky,
 • Situaci se zákresem navrhovaného dopravního značení opatřenou razítkem Policie České republiky,
 • Vyjádření vlastníka dotčené komunikace (pouze u místní úpravy).

Správní a jiné poplatky

Řízení není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu,
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci

 • Policie České republiky
 • vlastník dotčené pozemní komunikace:
  • místní komunikace obcí – příslušná obec
  • II. a III. tř. – Správa silnic Pardubického kraje

Právní předpisy

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Proti stanovení dopravního značení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Dle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.