Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Umístění inženýrských sítí – pozemní komunikace

Umístění inženýrských sítí – pozemní komunikace

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy, místních komunikaci na území Města Holice z důvodu umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. Jedná se o jeden z podkladů k vydání územního rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

 • podání žádosti
 • souhlas vlastníka silnice
 • situační plánek umístění vedení

Žádost ke stažení:

Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění inž. sítí a nadzemních a podzemních vedení

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • situační plán se zákresem,
 • vyjádření vlastníka silnice.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je stanoven na 1 000 Kč dle položky číslo 36, písmene a) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu,
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci

 • vlastník pozemní komunikace

Právní předpisy

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, prostřednictvím Městského úřadu Holice, který rozhodnutí vydal