Cookie Consent by Free Privacy Policy website Územní rozhodnutí | Holice | město neznámé energie

Územní rozhodnutí

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Dále se jedná o územní řízení z hlediska dělení a scelování pozemku, změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, ochranná pásma.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

Podání písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář).

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

Žádost ke stažení:

Vydání rozhodnutí o umístění stavby
Vydání rozhodnutí o změně využití území
Vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Vydání rozhodnutí o změně využití území

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

 

Dělení a scelování pozemků

Helena Sedláková

 

Město Holice

Eva Chrtková

 

Město Horní Jelení, obce Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Uhersko, Veliny

Milan Shejbal

 

Obce Dolní Roveň, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic, Vysoké Chvojno, Trusnov, Býšť

Kristýna Málková

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě (nelze-li to zjistit z katastru nemovitostí). Není-li pozemek ve vlastnictví stavebníka, pak doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo alespoň souhlas jeho vlastníka,
 • dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou autorizovanou osobou v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
 • závazná stanoviska dotčených orgánů,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 • další doklady dle území.

Správní a jiné poplatky

Za vydání územního rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 17 části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti,
 • ve složitějších případech do 90 dnů ode dne podání žádosti.

Další účastníci

Účastníky územního řízení jsou dle § 85 stavebního zákona:

 • žadatel,
 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníky územního řízení dále jsou:

 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné – přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.