Cookie Consent by Free Privacy Policy website Užívání staveb | Holice | město neznámé energie

Užívání staveb

Sdílet Facebook Twitter

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu, nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o:

 • stavbu veřejné infrastruktury
 • stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit
 • stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu
 • změnu stavby, která je kulturní památkou
 • vodní dílo podle § 15a odst. 3 vodního zákona
 • lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby – § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby – § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnímu předpisy např. revize elektro, rozvodů plynu, revize hromosvodu a jiné.

Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci (jedná se zejména , je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Ve výše uvedené věci je oprávněn jednat stavebník tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení

Na základě písemného oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby a žádosti o povolení předčasného užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání i žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. V § 122 a § 123 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn.

Žádosti a formuláře  ke stažení: 

U staveb povolených do 31. prosince 2006 (kolaudace)

U staveb po 1. ledna 2007 (ohlášení dokončené stavby, kolaudační souhlas, předčasné užívání)

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

 

Helena Sedláková

 

Město Holice

Eva Chrtková

 

Město Horní Jelení, obce Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Uhersko, Veliny

Milan Shejbal

 

Obce Dolní Roveň, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic, Vysoké Chvojno, Trusnov, Býšť

Kristýna Málková

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, které jsou stanoveny v ust. §  121, 122, 123 a 124 stavebního zákona. Žádost k povolení zkušebního provozu je možné podat písemně volnou formou.

Správní a jiné poplatky

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje.
Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby a za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu  se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za vydání kolaudačního rozhodnutí u staveb povolených před 1. ledna 2007  se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení

U staveb, které nepodléhají kolaudaci, stavební úřad na základě oznámení o dokončení stavby provede kontrolní prohlídku stavby, zda byla dokončena dle schválené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení nebo ohlášení. Lhůta do 30 dnů.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad vydá do 15 dnů kolaudační souhlas od provedené závěrečné kontrolní prohlídky.

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a je proto účinný dnem vydání.

Předčasné užívání stavby – vede se správní řízení.

Další účastníci

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas – nevede se řízení, a proto zde není stanoven okruh účastníků řízení.
Předčasné užívání stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
Zkušební provoz stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Další dotčení mohou být dotčené orgány.

Opravné prostředky

Kolaudační souhlas není rozhodnutím ve správním řízení. Na opravu či zrušení vadného kolaudačního souhlasu se vztahuje ustanovení § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Jestliže kolaudační souhlas trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma dotčené osobě, stavební úřad jej opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Kolaudační souhlas, který je v rozporu s právními předpisy a který nelze opravit zruší usnesením stavební úřad, který jej vydal. Opravu či zrušení vadného správního aktu provede stavební úřad, jakmile se o vadě dozví.

Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o předčasném užívání stavby jsou správní akty, které je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti kolaudačnímu rozhodnutí, rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se dělí na řádné – odvolání a mimořádné – přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Právní předpisy

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 104 – § 107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a souvisejících právních předpisech:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn