Úvod > Město a úřad > Vedení a orgány města > Zvláštní orgány

Zvláštní orgány

Sdílet Facebook Twitter

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení zvláštního zákona starosta.

Bezpečnostní rada ORP Holice

Předseda bezpečnostní rady: Mgr. Ondřej Výborný
Místopředseda bezpečnostní rady: Petr Kačer
Tajemník bezpečnostní rady: Marcel Žídek

Členové:

 • npor. Ing. Vítězslav Felcman
 • Zdeněk Meliš
 • plk. Mgr. Ladislav Tomášek
 • Petr Vitman

Činnost

Bezpečnostní rada ORP Holice (dále jen bezpečnostní rada) byla zřízena starostou města Holice v souladu s § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako poradní orgán pro přípravu na krizové situaci. Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak. Jednání se změní jednacím řádem. Informace z jednání bezpečnostní rady pro veřejnost a sdělovací prostředky fungují v rozsahu schváleného předsedou bezpečnostní rady.

Působnost bezpečnostní rady

Bezpečnostní rada je poradní orgán pro přípravu na krizové situace ve správném obvodu ORP Holice (dále jen správní obvod). Správní obvod zahrnuje území těchto obcí: Holice, Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vsoké Chvojno, Chvojenec.

Bezpečnostní rada projednává:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýz ohrožení pro správní území ORP Holice,
 • krizový plán ORP Holice,
 • finanční zabezpečení připravenosti ORP Holice na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správném obvodu ORP Holice,
 • stav připravenosti složek IZS dislokovaných ve správném obvodu ORP Holice,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správném obvodu ORP Holice, s připravenými krizovými opatřeními a způsoby jejich provedení,
 • další dokumenty a záležitosti související s přípravou správního obvodu ORP Holice na krizové situaci a jejich řešení,
 • jednání bezpečnostní rady svolává a mění předseda bezpečnostní rady, v jeho nepřítomnosti její místopředseda, případně vedoucí bezpečnostní rady pověřený člen. Bezpečnostní rada je svolávána podle pracovního plánu na daný kalendářní rok. Mimořádně může být také svolána k řešení naléhavých úkolů a hrozí-li nebezpečí z prodeje, mohou být podklady předkládány nebo vysloveny ústně přímo na jednání bezpečnostní rady. Pravidelné pracovní jednání bezpečnostní rady provádějí alespoň dvakrát v roce. Toto jednání probíhá zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Členové bezpečnostní rady se účastní všech jednání; pouze ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy bezpečnostní rady mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Předseda bezpečnostní rady může na jednání bezpečnostní rady přizvat další osoby,
 • z jednání bezpečnostní rady je pořizován písemný zápis, případně zvukový záznam.


Dokumenty ke stažení

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Vedoucí krizového štábu: Mgr. Ondřej Výborný – starosta města (předseda KŠ)
Zástupce krizového štábu: Petr Kačer – místostarosta města (místopředseda KŠ)
Tajemník krizového štábu: Marcel Žídek

Členové:

 • Bc. Petr Vitman – tajemník MÚ
 • Ing. Jaroslav Frumert – vedoucí odborné skupiny
 • Ing. Eva Vorlová – vedoucí odborné skupiny
 • Lenka Kovaříková, MBA – vedoucí odborné skupiny
 • Ing. Jana Řezaninová – vedoucí odborné skupiny
 • a další přizvaní – složky IZS, odborné služby atd.  

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty obce, který ho svolává a používá pouze v případě že:

 • je vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ pro celé území nebo jeho část v působnosti příslušného orgánu krizového řízení,
 • vedoucí KŠ rozhodl použít krizový štáb ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, zpravidla po obdržení žádosti o koordinaci záchranných a likvidačních prací k tomu oprávněné osoby, kterou je velitel zásahu nebo řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • aktivace krizového štábu je součástí úkolů prováděných při cvičení.

Aktivaci krizového štábu provádí:

 • vedoucí KŠ, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání.

Zasedání krizového štábu

Krizový štáb podle rozhodnutí vedoucího KŠ se k zasedání schází operativně. Vedoucí krizového štábu rozhodne o tom, zda krizový štáb bude jednat nepřetržitě. V takovém případě jednotliví členové bezpečnostní rady orgánu krizového řízení mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky svých orgánů nebo složek integrovaného záchranného systému. Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na jednání i další osoby, (odborníky, kteří nejsou členy krizového štábu).

Úkoly krizového štábu:

 • nepřetržitě zabezpečovat pracovní, poradní a informační servis pro rozhodování svého vedoucího při krizových stavech,
 • koordinovat záchranné a likvidační práce, zpravidla po obdržení žádosti o koordinaci těchto prací od oprávněné osoby, kterou je velitel zásahu nebo řídící důstojník HZS kraje.

Základní úkoly stálé pracovní skupiny

V součinnosti s operačními a informačními středisky složek IZS při řešení krizové situace nebo koordinace záchranných a likvidačních prací zabezpečovat podklady pro úvodní zasedání krizového štábu po vzniku mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu pro správní území obce Holice s rozšířenou působností.

Úkoly tajemníka KŠ

Zabezpečuje komunikaci krizového štábu s organizačními částmi orgánů krizového řízení, jehož je zaměstnancem. Zabezpečuje mimo jiné porady se zástupci organizačních složek orgánů krizového řízení, svolání a řízení porad zástupců správního území.

Povodňová komise ORP

Předseda: Mgr. Ondřej Výborný
Místopředseda: Petr Kačer
Tajemnice: Božena Křemenáková

Členové:

 • Tomáš Bartoníček
 • Ondřej Dobrovolský
 • npor. Ing. Vítězslav Felcman
 • Jaromír Pohl
 • Ing. Jiří Prax
 • Bc. Petr Vitman
 • Marcel Žídek

Činnost

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. V době povodně tato komise řídí činnost podle zpracovaného povodňového plánu obce s rozšířenou působností a je oprávněna vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

Zasedání komise

Povodňovou komisi svolává starosta na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu města, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

Povodňová komise, která při řešení situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací projednává:

 • analyzuje vývoj situace a dokumentuje postup řešení,
 • podává vedoucímu povodňové komise návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání stupňů povodňové aktivity; využívá při tom povodňový plán,
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,
 • organizuje spojení s příslušnými povodňovými komisemi prostřednictvím operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému,
 • zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení situace,
 • připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci,
 • organizuje evakuaci obyvatel postiženého území včetně zajištění ubytování, zásobování a humanitární pomoci,
 • zabezpečuje využívání pracovních povinností pracovní výpomoci a využití věcných prostředků.

 

Povodňový plán

Povodňový plán ORP Holice, je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany ve správním obvodu ORP Holice. Je zpracován na základě zákona č. 254/2001Sb., o vodách a dalších souvisejících právních norem. Obsahuje popis úkolů a činností pro řízení a provádění opatření na ochranu před povodněmi na úrovni správního obvodu. Povodňový plán je vytvářen s vazbou na systém POVIS.

Povodňový plán ORP je každoročně aktualizován a doplňován v souvislosti se změnami v uspořádání orgánů státní správy, legislativních předpisů nebo vlivem jiných okolností, které mohou vyvolat jeho změny. Dále je základním dokumentem pro rozhodovací a řídicí proces Povodňové komise ORP Holice ve správním obvodu města, kdy v důsledku povodní jsou ohroženy dvě a více obcí správního obvodu, nebo pokud nestačí síly a prostředky povodňových komisí jednotlivých obcí.

Povodňová komise města

Předseda: Mgr. Ondřej Výborný
Místopředseda: Petr Kačer
Tajemnice: Božena Křemenáková

Členové:

 • Tomáš Bartoníček
 • Ondřej Dobrovolský
 • npor. Ing. Vítězslav Felcman
 • Zdeněk Meliš
 • Jaromír Pohl
 • Ing. Jiří Prax
 • Bc. Petr Vitman
 • Marcel Žídek

Rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise.