Židovský hřbitov

Předchozí

Stanoviště č. 7

Následující

Památník Židů na židovském hřbitově.

Židovská obec zřídila hřbitovní fond a v roce 1912 zakoupila od manželů Jana a Františky Vondráčkových z Holic za 1 288,5 Kčs pozemek č. kat. 3907/1 na vybudování hřbitova na jižním okraji katolického hřbitova (část pozemku obec zakoupila už v roce 1898). Dne 28. srpna 1913 Městská rada vydala stavební povolení k zřízení židovského hřbitova v Holicích a následně udělilo Okresní hejtmanství v Pardubicích 22. listopadu souhlas s užíváním hřbitova.

Pozemek byl rozdělen na dvě části. Na západní straně, která se jevila vzhledem k podloží vhodnější k pohřbívání, byl vybudován židovský hřbitov, zatím co východní část s vysázenými stromy sloužila jako přístupová cesta ke vstupní bráně. Na hřbitov se vstupovalo z východní stany obřadní síní, která byla zbořena v roce 1981.

Dochovalo se 25 náhrobků

Do dnešních dnů se na hřbitově dochovalo 25 náhrobků z let 1915–1951 (v roce 1951 zde byl zřejmě jako poslední pochován Theodor Pick). Kromě Židů z Holic a okolí zde snad měli být pochováni během I. světové války uprchlíci z Haliče a Bukoviny. Hřbitov oficiálně existoval do roku 1938. Zatím posledními nově pochovanými jsou manželé Eva a Miloš Pytelovi.

Opravy hřbitova

V 70. letech 20. století se židovský hřbitov nacházel v dezolátním stavu. Dle zprávy církevní tajemnice ONV Pardubice z roku 1978 by si jen oprava obřadní síně vyžádala částku 41 620,- Kčs. Uvažovalo se také o vytvoření pietního místa se sedmi náhrobními kameny a přeměně hřbitova na park. K úpravám ani k záchraně vstupního objektu však nedošlo. Nejprve byl rozebrán cihlový plot a na základě rozhodnutí z roku 1981, pak došlo také ke zboření obřadní místnosti – márnice. Původně byl hřbitov ze severní a západní strany ohrazen zdí, další části oplocení sestávaly z pletivových dílů.

Galerie

Zobrazit obrázek: Jedno Ze Zastavení Na Stezce Viselce, Na Židovské Cestě. M
Židovská Cesta, Kamenné Odvodnění. M
Márnice Na Židovském Hřbitově, Kolem R. 1980. M
Márnice Před Demolicí. M
Upomínkový List. M