Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agenda obecního živnostenského úřadu | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Agenda obecního živnostenského úřadu

Agenda obecního živnostenského úřadu

Sdílet Facebook Twitter

Obecní živnostenský úřad je odborem úřadu a vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností

podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

 • zabezpečuje v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání a plní funkci centrálního registračního místa,

podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, především

 • vydává fyzickým a právnický osobám doklady (výpisy ze živnostenského rejstříku) prokazující živnostenské oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncesí,

 • zpracovává změny údajů uvedených v ohlášení živnosti/žádosti o koncesi, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku,

 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení/pokračování provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti,

 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, na žádost vydává výpisy z tohoto rejstříku,

 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění,

 • vydává oznámení o zániku živnostenských oprávnění,

 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestném řízení,

 • ukládá pokuty v blokovém a správním řízení za porušení živnostenského zákona,

podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

 • vede evidenci zemědělských podnikatelů,
 • vydává výpisy z evidence zemědělských podnikatelů,

 • provádí změny v evidenci zemědělských podnikatelů,

 • vyřazuje zemědělské podnikatele z evidence,

podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění

 • vydává povolení k umístění herního prostoru,
 • rozhoduje o změnách nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,

 • je příslušným orgánem pro ohlášení hazardní hry (tombola, turnaj malého rozsahu).

Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.

Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Projednává přestupky na úseku podnikání.