Cookie Consent by Free Privacy Policy website Terapeutický program | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor dopravy > Terapeutický program

Terapeutický program

Sdílet Facebook Twitter

TERAPEUTICKÝ PROGRAM (TP)

 • 102a z. 361/2000 Sb. (účinnost od 01.04.2024)
 • platí pro skutky spáchané ode dne 01.07.2023
 • úspěšné absolvování nutnou podmínkou pro rozhodnutí o vrácení ŘO ode dne 01.04.2024

 

Terapeutický program je program sociálního výcviku určený zejména pro osoby, které pozbyly řidičské oprávnění podle § 94a. Absolvování terapeutického programu je podmínkou vrácení řidičského oprávnění v případech uvedených v § 102 odst. 5. Absolvování terapeutického programu může dále nařídit státní zástupce nebo soud podle zvláštního právního předpisu.

 

Prokázat absolvování TP musí Žadatel:

 1. kterému byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců
 2. kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců
 3. který se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání zavázal, že po dobu nejméně 18 měsíců nebude takovou činnost vykonávat
 4. který se v rámci podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázal, že po dobu nejméně 18 měsíců nebude takovou činnost vykonávat
 5. kterému byl uložen správní trest za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu.

 

 • Organizaci terapeutických programů zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen Metodické centrum). Nadřízeným správním orgánem Metodického centra je ministerstvo.
 • TP spočívá ve skupinové terapii vedené lektorem, jemuž byla udělena akreditace.
 • Obsahem TP je rozbor témat zaměřených na riziková jednání v dopravě a jejich prevenci, práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích a pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich dodržování.
 • TP je rozdělen do 5 částí, z nichž každá trvá 4 hodiny.
 • TP se koná nejméně pro 3 a nejvýše pro 12 účastníků.
 • Další část TP se může konat nejdříve 1 týden a nejpozději 3 týdny po předchozí části. Po každé části TP potvrzuje lektor účast či neúčast účastníka do informačního internetového portálu.
 • Podmínkou účasti v terapeutickém programu je zaplacení úhrady ve výši 11.000 Kč bez DPH.
 • Dokladem o absolvování terapeutického programu je certifikát.

Metodické centrum (§ 102b z. 361/2000 Sb.)

 • Metodické centrum zajišťuje financování terapeutických programů.
 • Metodické centrum uděluje a odnímá akreditaci lektorům, zajišťuje vstupní a průběžné vzdělávání lektorů, uděluje certifikát, provádí kontrolu uskutečňování terapeutických programů, zajišťuje metodické vedení terapeutických programů.
 • Metodické centrum zajišťuje dostupnost terapeutických programů.

 

Informační internetový portál (§ 102d z. 361/2000 Sb.)

 • Informační internetový portál je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťována organizace terapeutických programů.
 • Správcem informačního internetového portálu je Metodické centrum.
 • Součástí informačního internetového portálu je registr účastníků terapeutického programu, seznam akreditovaných lektorů, databáze terapeutických programů, portál pro přihlašování do terapeutických programů.
 • Osoba, která se hodlá účastnit terapeutického programu, se do terapeutického programu přihlašuje prostřednictvím portálu pro přihlašování do terapeutických programů. Neučiní-li tak, přihlásí ji lektor nejpozději před zahájením terapeutického programu prostřednictvím portálu pro přihlašování do terapeutických programů.
 • Obsah informačního internetového portálu je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, orgánům činným v trestním řízení a Probační a mediační službě, účastníkovi terapeutického programu v rozsahu údajů o něm vedených, lektorovi v rozsahu údajů o něm vedených a v rozsahu údajů vedených o účastnících jím vedeného terapeutického programu, veřejnosti v rozsahu databáze terapeutických programů.

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně naleznete >>zde