Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agendy správy majetku a výstavby města | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor správy majetku a výstavby města > Agendy správy majetku a výstavby města

Agendy správy majetku a výstavby města

Sdílet Facebook Twitter

Odbor SMVM plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména pak následující.

Odbor SMVM při evidenci nemovitostí a správě pozemků zajišťuje:

 • identifikaci a evidenci nemovitého majetku města, včetně historického,
 • geometrické zaměření nemovitostí, vklady a výmazy do katastru nemovitostí (KN), inventarizaci pozemků,
 • sledování využití majetku a přípravu návrhů potřebných opatření při nakládání s majetkem,
 • přípravu návrhů nájemních smluv na pozemky, vedení jejich evidence a jejich aktualizaci,
 • přípravu návrhu smluv o převodu nemovitého majetku a vedení jejich evidence,
 • příprava smluv o věcném břemeni souvisejících s majetkem města,
 • přípravu, uzavírání a evidence zástavních smluv,
 • zveřejňování úmyslu prodat nebo pronajmout majetek města na úřední desce,
 • vyjádření o pozemcích a majetku města, včetně vedení inženýrských sítí v majetku města pro oprávněné žadatele,
 • zakládání a evidování dokladů o územních a stavebních řízeních pro katastrální území města, zjišťování jejich vlivu na majetek města a navrhování opatření z toho plynoucích,
 • přípravu dokladů o vlastnictví a ostatních podkladů včetně mapových pro akce zajišťované odborem,
 • správu vodních ploch v majetku města v souladu s manipulačním řádem, ve spolupráci s vodoprávním úřadem aktualizaci manipulačního řádu, zajišťování ostatních opatření pro vodní plochy a zdroje vody.

Odbor SMVM zajišťuje v oblasti investiční výstavby:

 • návrh na realizaci investičních akcí a oprav majetku města pro přípravu rozpočtu na příští kalendářní rok, návrh projedná před sestavením návrhu rozpočtu města s finančním odborem,
 • připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města a oprav majetku města velkého rozsahu, tj. připravuje projektovou dokumentaci akce, jednání s vlastníky pozemků i s dotčenými orgány a investory, připravuje smlouvy, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrskou činnost, stavební dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, připravuje návrhy pro rozhodování orgánů města,
 • zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
 • zabezpečuje řádný průběh zadávání veřejných zakázek města v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
 • vede evidenci záruk a reklamací a zajišťuje jejich včasné uplatňování.

Odbor SMVM zajišťuje v oblasti správy budov a bytů:

 • evidenci městských bytů a nebytových prostor, nájemníků,
 • přípravu, projednání a evidenci žádostí o pronájem, včetně pořadníku na byty,
 • výpočet nájemného a jeho předepisování k úhradě, včetně úhrady za služby s užíváním spojené,
 • přípravu, uzavírání a evidenci nájemních smluv,
 • zajištění služeb spojených s pronájmem,
 • zpracování veškerých potřebných hlášení a vedení evidence spotřeby,
 • správu budov v majetku města, evidenci a aktualizaci pasportů budov a bytů,
 • provádění průběžné kontroly fyzického stavu majetku, vyhodnocování stavu a návrhy opatření k odstranění nedostatků,
 • vedení evidence požadavků, specifikování požadavků na údržbu a opravy,
 • běžnou údržbu prostřednictvím odboru technických služeb nebo subdodávkou, rozsáhlejší údržbu a opravy zajišťuje subdodavatelsky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně příslušných smluv,
 • styk s nájemníky a vyřizování jejich oprávněných požadavků, styk mezi nájemníky a zhotovitelem při realizaci prací,
 • provádění přejímky a předávky bytů a nebytových prostor,
 • zadává a přejímá práce od příspěvkové organizace Technické služby Holice,
 • zabezpečení plnění protipožárních předpisů v budovách,
 • v návaznosti na zřizovací listiny a schválené rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací zajišťuje na majetku v užívání příspěvkových organizací stavební údržbu a stavební úpravy nad rámec běžné údržby,
 • provádění pravidelných předepsaných revizí a kontrol zařízení, která jsou součástí svěřeného majetku v přímé správě města,
 • pojištění majetku města, vede evidence pojistných smluv a spolupracuje při likvidaci pojistných událostí s ostatními odbory MÚ a pojišťovacím makléřem.

Odbor SMVM zajišťuje v oblasti správy komunikací a veřejných ploch – včetně vodních ploch a městské zeleně:

 • v koordinaci s Technickými službami zajišťuje opravy komunikací a chodníků, inženýrských sítí, drobných staveb v majetku města, samostatně zajišťuje práce prováděné dodavatelsky, včetně příslušných smluv o dílo,
 • v koordinaci s Technickými službami sleduje stav městské zeleně, navrhuje opatření při údržbě a rekonstrukci a samostatně zajišťuje práce prováděné dodavatelsky, včetně příslušných smluv,
 • připravuje, uzavírá, eviduje a aktualizuje smlouvy na pronájem veřejného prostranství pro zvláštní užívání,
 • zadává a přejímá práce od příspěvkové organizace Technické služby Holice,
 • kontrolu a údržbu dopravního značení na městských komunikacích,
 • stanovování a vyměřování poplatků za využívání veřejného prostranství, včetně placených parkovišť, tj. přípravu, uzavírání, evidenci a aktualizaci smluv a kontrolu dodržování příslušných smluv a vyhlášek,
 • vybírání poplatků z místa na tržnici, poplatku za reklamní zařízení, včetně kontroly využívání.

Odbor SMVM zajišťuje zadávání veřejných zakázek:

Při zadávání veřejných zakázek město Holice postupuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Zadávání zakázek malého rozsahu se řídí vnitřní směrnicí města.

Odbor SMVM zajišťuje zpracování žádostí o dotace na připravované akce.