Cookie Consent by Free Privacy Policy website Agenda odboru životního prostředí | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Agenda odboru životního prostředí

Agenda odboru životního prostředí

Sdílet Facebook Twitter

Odbor životního prostředí (dále ŽP) v oblasti samostatné působnosti:

 • zabezpečuje případně koordinuje plnění úkolů obce podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění a při posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění,
 • zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění,
 • zabezpečuje spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Odbor ŽP vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti na úseku zemědělství:

 • podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění (např. rozhodování o prohlašování pozemků za pozemek určený k plnění funkcí lesa, o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa, o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře, ukládání pokut) včetně projednávání a rozhodování o přestupcích podle citovaného zákona,
 • podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění,
 • podle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
 • podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění,
 • podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (oznamování odebrání loveckého lístku),
 • podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění (např. vydávání mimořádných rostlinolékařských opatření, ukládání pokut),
 • podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva , rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
 • jako vodoprávní úřad podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (např. rozhodování o povinnosti veřejné služby, ukládání pokut),
 • jako vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, včetně působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla,
 • podle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání v platném znění (projednávání přestupků na úseku ochrany zvířat a ukládání pokut chovatelům),

Odbor ŽP vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku životního prostředí:

 • podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (např. provádění kontrol, ukládání pokut, udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, vyjadřování ve stanovených věcech),
 • podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
 • podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší - např. vydávání stanovisek dotčeného orgánu ochrany ovzduší, provádění kontrolní činnosti),
 • podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Pracovníci odboru ŽP

 • vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Odbor ŽP

 • soustřeďuje žádosti o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 stavebního zákona.